پشتو پشتو    English

کمیته قوانین

چهارشنبه, 17 قوس 1395
مقرره تنظیم طرز اجراآت اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث به تاسی از حکم فقره سوم ماده چهارم قانون آمادگی مبارزه با حوادث وضع و در سه فصل و هجده ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این مقرره را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات؛ مرجع تطبیق و نام اختصاری بیان می کند. فصل دوم تحت عنوان "تشکیل، وظایف و صلاحیت ها" صراحت احکام مقرره را در ارتباط…
چهارشنبه, 17 قوس 1395
مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی به تاسی از حکم ماده بیست و دوم قانون محیط زیست وضع و در چهار فصل و هجده ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این مقرره را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات؛ ساحه تطبیق؛ نام اختصاری و کمیته اختصاصی ارزیابی اثرات محیط زیستی و اجتماعی بیان می کند. فصل دوم تحت عنوان "اجازه نامه محیط زیستی" صراحت احکام مقرره را…
چهارشنبه, 17 قوس 1395
قانون حمایت از حقوق طفل به تاسی از احکام مواد هفتم و پنجاه و چهارم قانون اساسی وضع و در پانزده فصل و یک صد و شش ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این قانون را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات؛ مرجع تطبیق و ساحه تطبیق بیان می کند. فصل دوم تحت عنوان "کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل" صراحت احکام قانون را در ارتباط به ترکیب…
چهارشنبه, 17 قوس 1395
قانون امور ذاتی افسران، برید ملان و ساتنمنان به تاسی از احکام ماده پنجم و جزء سیزدهم ماده شصت و چهارم قانون اساسی وضع و در نه فصل و یک صد و یک ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این قانون را در موارد مانند مبنی؛ هدف؛ اصطلاحات؛ ساحه تطبیق؛ ردیف و رتب افسر، بریدمل و ساتنمن بیان می کند. فصل دوم تحت عنوان "تقرر، استخدام و تبدیلی"…
دوشنبه, 10 عقرب 1395
مقرره زباله های طبی به تاسی از حکم ماده بیست و دوم قانون محیط زیست وضع و در پنج فصل و بیست و چهار ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این مقرره را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات و ساحه تطبیق بیان می کند. فصل دوم تحت عنوان "مکلفیت های متصدی زباله های طبی" صراحت احکام مقرره را در ارتباط به جواز فعالیت؛ قیمت و مدت اعتبار…
صفحه1 از5

عکس و فیلم