پشتو پشتو    English

کمیته قوانین

دوشنبه, 01 جوزا 1396
اشاره /  طرح مقرره حق الاجرت (فیس) در مراکز صحی دولتی به تاریخ 15/1/1396 در جلسۀ کمیته قوانین به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور مورد غور و بررسی قرار گرفته و در آن کمیته تصویب شده است. این مقرره در 19 ماده و 4 فصل آماده طی مراحل قانونی است. این طرح که توسط وزارت صحت عامه به منظور تدقیق و طی مراحل قانونی به وزارت عدلیه…
دوشنبه, 01 جوزا 1396
اشاره: طرح مقررۀ تنظیم بورسهای ملکی در جلسۀ مورخه 15/1/1396 کمیتة قوانین کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور مورد بررسی و غور قرار گرفت و در نهایت تأیید شد. این طرح در 35 ماده و 6 فصل توسط وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد شده و توسط انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی وزارت عدلیه مورد تدقیق قرار گرفته است که در نهایت در جلسه کمیته قوانین تأیید…
دوشنبه, 01 جوزا 1396
اشاره:طرح قانون مالیات بر عواید، طی نامه شمارة 829 CSI مورخه 15/10/1395 آمریت تحریرات ریاست دفتر وزارت مالیه جهت طی مراحل قانونی به وزارت عدلیه مواصلت ورزیده و مورد تدقیق قرار گرفته است. این طرح در جلسه مورخ(6/1/1396) کمیته در پرنسیب مورد تأیید قرار گرفته و برای اصلاحات ارجاع گردید.ویژگی‎ها:1. این طرح غلط فهمی‎های ادارات مالیاتی و مالیات دهندگان را که ناشی از مواد قانون نافذ مالیاتی بر عواید بدلیل…
دوشنبه, 01 جوزا 1396
اشاره : طرح قانون تنظیم خدمات پستی؛ در روشنای احکام مواد دهم و سی و هفتم قانون اساسی افغانستان، وضع و در 9 فصل و 38 ماده ترتیب گردیده است. فصل اول به تبیین "احکام عمومی" پرداخته و فصل دوم تحت عنوان "تشکیلات، وظایف و صلاحیت‌ها" مواردی؛ چون ادارة تنظیم خدمات پستی، وظایف و صلاحیت‌های اداره و مطالبه معلومات را بیان نموده است. فصل سوم، جواز نامه را به بحث گرفته…
دوشنبه, 01 جوزا 1396
اشاره : این قانون شامل 31 ماده و 5 فصل است که مطابق ماده سی و هشتم مقررۀ طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی در جلسه‌ای که در آن نمایندگان اداره‌های ذی ربط؛ مانند وزارت زارعت، آبیاری و مالداری، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، وزرات تجات و صنایع، وزارت امور زنان و اتاق تجارت و صنایع شرکت داشته اند مورد توافق قرار گرفته است. طرح قانون تنظیم امور مالداری در واقع…
دوشنبه, 01 جوزا 1396
اشاره : طرح قانون امور شهرسازی در جلسه مورخ 6/2/1396 در کمیته قوانین مورد بحث قرار گرفته و تأیید کمیته را در پرنسیب بدست آورد. این مسوده در 29 ماده و 6 فصل تدوین شده است و کمیته‌ای موظف گردید تا تداخل وظیفوی دو نهاد شاروالی و وزارت شهرسازی و مسکن را رفع نماید.اهداف و ویژگی‌هادر این طرح رعایت اصول و معیارهای ساختمانی مورد تأکید قرارگرفته و رسیدگی به تخلفات آن…
صفحه1 از6

عکس و فیلم