پشتو پشتو    English

معرفی طرح قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان

  • چهارشنبه, 17 قوس 1395

قانون امور ذاتی افسران، برید ملان و ساتنمنان به تاسی از احکام ماده پنجم و جزء سیزدهم ماده شصت و چهارم قانون اساسی وضع و در نه فصل و یک صد و یک ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این قانون را در موارد مانند مبنی؛ هدف؛ اصطلاحات؛ ساحه تطبیق؛ ردیف و رتب افسر، بریدمل و ساتنمن بیان می کند.

فصل دوم تحت عنوان "تقرر، استخدام و تبدیلی" صراحت احکام قانون را در ارتباط به شرایط تقرر و استخدام؛ شرایط تقرر دوم بریدمن یا دوم حارن؛ شرایط استخدام بریدملان و ساتنمنان؛ صلاحیت تقرر و تبدیلی؛ توظیف سرپرست و تحلیف وضاحت می بخشد. فصل سوم نیز در ارتباط به "حقوق، امتیازات و وجایب" موضوعات مانند حقوق حقوق و امتیازات؛ اجرای حقوق و امتیازات؛ یک ماهه معاش حین تقرر؛ معاش امتیازی؛ خدمات صحی رایگان؛ معاش و امتیازات مدت تداوی؛ تقدیر افسر، بریدمل و ساتنمن؛ کرایه و سفریه؛ حقوق و امتیازات دوره تحقیق و محاکمه؛ اسکان و وجایب را شرح می دهد.

"موقف های افسر، بریدمل و ساتنمن" نیز عنوان فصل چهارم این قانون را تشکیل داده و موضوعات مانند موقف ها؛ موقف اصلی؛ موقف خدمتی؛ موقف آموزش یا تحصیل؛ حقوق و امتیازات دوره تعلیم و تحصیل؛ موقف احتیاط فعال؛ حقوق موقف احتیاط فعال؛ موقف احتیاط غیر فعال؛ حالت اضطرار و سفربری؛ حقوق و امتیازات دوره خدمت احتیاط غیر فعال؛ احضار از موقف احتیاط غیر فعال؛ ختم دوره خدمت احتیاط غیر فعال و حقوق شهادت را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. فصل پنجم این قانون تحت عنوان "ترفیع افسر، بریدمل یا ساتنمن"، صراحت احکام قانون را در ارتباط به موضوعات مانند ترفیع افسر؛ ترفیع بریدمل و ساتنمن؛ امور مربوط به ارزیابی اجراآت؛ موعد اجرای ترفیع؛ خانه پری سجل ترفیع؛ ترفیع فوق العاده؛ منظوری ترفیع و محاسبه مدت اسارت یا مفقودی در قدم ترفیع و تقاعد بیان می کند.

فصل ششم این قانون تحت عنوان "رخصتی افسر، بریدمل و ساتنمن" در ارتباط به موضوعات مانند رخصتی های سالانه؛ انتقال رخصتی های تفریحی؛ رخصتی های فریضه حج و ازدواج؛ رخصتی ولادی؛ رخصتی امتیازی و تشویقی؛ محاسبه رخصتی به قدم ترفیع و تقاعد؛ طرز العمل طرز استفاده از رخصتی ها و تادیب و تعقیب عدلی حین غیرحاضری صراحت احکام قانون را شرح می دهد. فصل هفتم نیز تحت عنوان "انفصال" در ارتباط به حالات انفصال؛ استعفاء؛ مکلفیت درخواست دهنده استعفا و انفصال از وظیفه احکام قانون را بازگو می نماید.

"تقاعد" عنوان فصل هشتم این قانون بوده و موضوعات مانند تقاعد؛ مطالبه تقاعد (تقاعد داوطلبانه)؛ حالات تقاعد؛ محاسبه حقوق تقاعد؛ تمدید خدمت و رفع تقاعد؛ سمیه ذخیره تقاعد؛ محاسبه مدت تحصیل در خدمت و حقوق تقاعد؛ محاسبه خدمت؛ تثبیت و معتبر شمردن سن مندرج دفتر سوانح؛ محاسبه امتیازات جزء معاش؛ طرز سنجش مدت خدمت حین تقاعد؛ اندازه حقوق تقاعد؛ مساعدت مالی حین تقاعد؛ حقوق تقاعد افسر، بریدمل و ساتنمن متوفی؛ پرداخت حقوق تقاعد در صورت شهادت و معلولیت؛ تصدیق معلولیت؛ حقوق تقاعد افسر، بریدمل و ساتنمن مفقود؛ حقوق تقاعد محصلین، متعلمین و مداومین؛ حرمان از حقوق تقاعد؛ قطع حقوق تقاعد در حالت احضار در موقف احتیاط؛ حقوق تقاعد در صورت انفصال و عدم خلع رتبه؛ عضویت بورد مشورتی؛ قطع حقوق تقاعد در صورت رفع تقاعد؛ افزودی حقوق تقاعد؛ محرومیت بازمانده از حقوق تقاعد؛ رسیدگی به شکایات متقاعدین و پاداش خدمت را به بحث و بررسی می گیرد. نهایتاً "احکام متفرقه" در فصل نهم این قانون بازتاب یافته و صراحت احکام قانون را در موضوعات مانند کارکنان خدمات ملکی؛ استفاده از امتیازات؛ تثبیت و تعدیل رتبه ملکی و نظامی؛ یونیفورم؛ تخلفات انضباطی و دسپلینی؛ وضع مقرره و طرز العمل؛ مراقبت از تطبیق یک سان قوانین و انفاذ را بیان می کند.

اهداف

عمده ترین اهداف این قانون را تنظیم امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشیکلات نظامی تشکیل می دهد.

طرح قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان در جلسه هفدهم سال جاری کمیته قوانین، مورخ 7 قوس سال 1395 که به ریاست جلالتمآب محترم معاون دوم ریاست جمهوری، قانونپوه استاد سرور دانش و حضور مقامات عالی رتبه اکثر ادارات دولتی اعضای کمیته دایر گردیده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اعضای کمیته در ارتباط به موضوعات مانند اصطلاحات، شرایط تقرر و استخدام، حقوق موقف احتیاط فعال، محاسبه مدت اسارت یا مفقودی در قدم ترفیع و تقاعد، ترفیع فوق العاده، عضویت بورد مشورتی و سایر موارد به تبادل نظر پرداختند. مطابق هدایت مقام معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت عدلیه و سایر نهادهای ذیربط مکلف گردیدند تا با درنظر داشت نظرات و پیشنهادات نمایندگان حاضر در جلسه، قانون مذکور را مورد بازبینی قرار داده و موارد که از جانب اعضای جلسه پیشنهاد گردیده بود را در طرح پیشنهادی وارد و غرض ارائه به جلسه کمیته قوانین کابینه آماده نمایند.

363 بازدید
امتیاز دادن به این مطلب
(1 رای)
کد خبر: 1537

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم