پشتو پشتو    English

معرفی طرح قانون حمایت از حقوق طفل

  • چهارشنبه, 17 قوس 1395

قانون حمایت از حقوق طفل به تاسی از احکام مواد هفتم و پنجاه و چهارم قانون اساسی وضع و در پانزده فصل و یک صد و شش ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این قانون را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات؛ مرجع تطبیق و ساحه تطبیق بیان می کند.
فصل دوم تحت عنوان "کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل" صراحت احکام قانون را در ارتباط به ترکیب کمیسیون؛ کمیته تخنیکی حمایت از حقوق طفل و کمیته تخنیکی ولایتی حمایت از حقوق طفل وضاحت می بخشد. فصل سوم نیز در ارتباط به "حقوق اطفال"، موضوعات مانند حقوق اساسی طفل؛ حق حیات؛ فراهم نمودن زمینه اشتراک طفل در حیات اجتماعی؛ حق داشتن نام؛ حق داشتن تابعیت؛ حق حفظ هویت و نسب؛ حق ثبت تولد؛ محتویات فورمه ثبت تولد؛ حق تغذیه با شیر مادر؛ منع تبعیض؛ نظارت و تامین مصئونیت؛ بهبود وضع زندگی طفل؛ منع بهره کشی از اطفال؛ منع آزار و اذیت طفل؛ داشتن حق حضانت و رضاعت؛ داشتن آزادی طفل اقلیت های دینی و مذهبی؛ رشد و حفاظت جنین و مکلفیت دولت در مورد صحت مادر و جنین را معرفی می نماید.
"مراقبت صحی" طفل نیز عنوان فصل چهارم این قانون را تشکیل داده و موضوعات مانند نظارت و مراقبت از تداوی؛ حق دسترسی طفل به خدمات لازم صحی؛ حق تطبیق واکسین؛ رهنمایی تنظیم خانواده؛ حق داشتن کارت صحی و ارایه کارت صحی طفل را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. فصل پنجم این قانون تحت عنوان "بازتوانی طفل دارای معلولیت"، صراحت احکام قانون را در ارتباط به موضوعات مانند بازتوانی جسمی و روانی؛ حمایه از طفل قربانی؛ حمایت طفل دارای معلولیت؛ تدویر کورسهای آموزشی برای اطفال معلول؛ استخدام اطفال معلول؛ جلوگیری از استعمال و فروش مواد نشئه آور توسط اطفال و تداوی آن ها؛ حمایت اجتماعی و بازتوانی و تبادله معلومات بیان می کند.
"مراقبت های اجتماعی" عنوان فصل ششم این قانون را تشکیل داده و موارد مانند حق استراحت؛ ایجاد شیرخوارگاه و کودکستان؛ ایجاد پرورشگاه؛ ایجاد بیمه اجتماعی؛ تاسیس صندوق رفاهی؛ حمایت از اطفال در معرض خطر، غیر عادی، رها شده یا نیازمند مراقبت و ممنوعیت تعذیب جسمی و روحی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. فصل هفتم نیز تحت عنوان "تعلیم و تربیه" در ارتباط حق و تعلیم و تربیه طفل صراحت احکام قانون را در موارد مانند حق مساوی تعلیم طفل، تربیه و آموزش؛ تعلیمات رایگان و اجباری؛ فراهم نمودن زمینه تعلیم، تربیه و آموزش؛ منع محرومیت از تعلیم؛ تامین نظم و دسپلین در مکاتب و مدارس؛ مبارزه با بی سوادی و گسترش شیوه های عصری تدریس؛ تعلیم و تربیه اطفال معلول و بی بضاعت؛ طرح و تطبیق پروگرام های تعلیمی و تربیتی و جلوگیری از خشونت معلمین بیان می نماید.
عنوان فصل هشتم این قانون "رشد فرهنگی طفل" بوده و موضوعات مانند حق آزادی بیان و اظهار؛ رشد فکری و تکامل ذهنی طفل؛ دسترسی اطفال به معلومات؛ حق تشکیل انجمن ها و منع استفاده از اطفال در فعالیت های سیاسی را به بحث و بررسی می گیرد. هم چنین "مراقبت از اطفال کارگر" در فصل نهم این قانون بازتاب یافته و موضوعات مانند حمایت طفل در برابر بهره کشی اقتصادی و موانع استخدام نوجوانان را بیان می کند. فصل دهم این قانون تحت عنوان "جدایی طفل از والدین" صراحت احکام این قانون را در ارتباط به منع جدایی طفل از والدین؛ تامین ارتباط مستقیم طفل با والدین؛ پیوستن طفل با اعضای خانواده و تامین مصئونیت در محیط خانواده و مکاتبات بیان می کند. فصل یازدهم نیز در ارتباط به "سرپرستی و حمایت طفل" صراحت احکام قانون متذکره را در ارتباط به سرپرستی طفل جدا شده از خانواده؛ حقوق و وجایب سرپرست در مقابل طفل؛ انتقال غیر قانونی طفل به خارج از کشور؛ منع انتقال طفل به خارج توسط سرپرست؛ حمایت از طفل بدون سرپرست؛ حمایت از اطفال پناهنده و دسترسی به اطلاعات غرض پیوستن به والدین شرح می دهد.
"جلوگیری از استخدام طفل در فعالیت های نظامی" عنوان فصل دوازدهم این قانون را تشکیل داده و در ارتباط به منع استخدام و رعایت حقوق بین المللی بشردوستانه صراحت احکام آن را وضاحت می بخشد. فصل سیزدهم نیز "تخلفات اطفال" را مورد بازبینی قرار داده و موارد مانند مسئولیت جزایی طفل؛ گرفتاری، توقیف و حجز طفل؛ منع شکنجه، حبس و اعدام؛ رفتار با طفل مظنون؛ نگهداری اطفال تحت توقیف و حجز؛ حقوق طفل مظنون و متهم؛ رسیدگی قضیه طفل؛ حق دفاع رایگان و تعیین مساعد حقوقی؛ حق اعتراض بر حکم؛ حق تعیین ترجمان؛ ممنوعیت تعذیب جسمی و روحی؛ عدم مجبوریت طفل به ادای شهادت یا اقرار؛ اقامه دعوی حقوقی؛ حقوق طفل مجنی علیه و رعایت حقوق طفلی که مادر وی محکوم به مجازات حبس گردیده است را به لحاظ قانونی بررسی می نماید. فصل چهاردهم این قانون به موضوع "حفاظت طفل از فحشا و اعمال جنسی" اختصاص یافته و در ارتباط به موضوعات مانند منع اعمال خشونت آمیز و ناجایز علیه طفل؛ منع نشر فلم های منافی اخلاق؛ جلوگیری از بهره برداری و سوء استفاده جنسی؛ جلوگیری از ورود اطفال به اماکن منحرف؛ منع نشر و فروش کتاب، روزنامه، مجلات دارای ماهیت پورنوگرافی و منع عمل بچه بازی احکام قانون را بازگو می نماید. و نهایتا فصل پانزدهم این قانون تحت عنوان "احکام نهایی" در ارتباط به حمایت اطفال در برابر اختطاف؛ جلوگیری از فروش اطفال؛ مکلفیت والدین یا سرپرست قانونی به پرداخت نفقه طفل؛ مکلفیت ادارات در ارایه گزارش؛ طفل یافت شده؛ پپیشنهاد طرح مقرره ها و وضع طرز العمل ها؛ تطبیق سند تقنینی مربوط؛ ارجحیت و تاریخ انفاذ قانون را بازگو می نماید.
اهداف
عمده ترین اهداف این قانون راتوضیح و مشخص نمودن مکلفیت های وزارت ها و ادارات ذیربط دولت برای تامین حقوق اطفال؛ فراهم نمودن زمینه تربیت سالم، تعلیم و آموزش طفل؛ تامین معیشت، صحت و سلامت جسمی و روانی طفل؛ مساعد شدن زمینه رشد بدنی و انکشاف ذهنی طفل به خاطر آماده ساختن وی به زندگی در جامعه؛ مشخص نمودن مسئولیت والدین یا نماینده قانونی طفل و دولت در قبال تامین حقوق مادی و معنوی وی؛ قبول نقش اساسی اطفال در اعمار جامعه به حیث آینده سازان کشور؛ حفاظت از طفل در معرض خطر، دارای معلولیت جسمی یا روانی یا دارای رفتار غیر عادی نیازمند مراقبت؛ فراهم شدن زمینه قانونی رسیدگی عادلانه به تخلف طفل و ادغام مجدد وی به خانواده و اجتماع؛ رعایت منفعت طفل در کلیه عرصه ها و مبارزه با ناقضان حقوق طفل و تامین سایر حقوق مادی و معنوی طفل مندرج کنوانسیون حقوق طفل تشکیل می دهد.
نبود سند تقنینی جامع و فراگیر در مورد حمایت از حقوق اطفال خلاء بزرگی تقنینی را در نظام حقوقی افغانستان ایجاد کرده بود، هر چند در این ارتباط بعضی از قوانین نافذه نیز وجود داشت که نمی توانست پاسخگوی نیازمندی های شرایط فعلی کشور در مورد حقوق کودکان باشد. از جانب دیگر تصویب این قانون یکی از تعهدات افغانستان برای همکاران بین المللی این کشور نیز به حساب می آمد. بدین ملحوظ، تصویب این قانون می تواند در بعد داخلی خلاء بزرگی حقوقی را رفع و پاسخگوی نیازمندی های کشور برای مراقبت و حمایت از حقوق طفل باشد تا به صورت قانونی مکلفیت ها و مسئولیت های ادارات ذیربط داخلی، مسئولیت خانواده ها و جامعه را در قبال سرنوشت طفل تعیین و مشخص نمایند و از جانب دیگر، در بعد بین المللی نیز به تعهدات افغانستان در قبال کمک و همکاری های جامعه جهانی و کشورهای همکار افغانستان پاسخ مثبت داده باشد.  بادرنظرداشت، موارد متذکره نهادها و ادارات ذیربط طرح قانون متذکره را تهیه و به منظور بررسی و دقت هر چه بیشتر به کمیته قوانین کابینه ارجاع نمودند.
طرح قانون حمایت از حقوق طفل در جلسه هفدهم سال جاری کمیته قوانین، مورخ 7 قوس سال 1395 که به ریاست جلالتمآب محترم معاون دوم ریاست جمهوری، قانونپوه استاد سرور دانش و حضور مقامات عالی رتبه اکثر ادارات دولتی اعضای کمیته دایر گردیده بود، بعد از ارائه معلومات مفصل از جانب جلالتمآب معاون رییس جمهور پیرامون قانون متذکره، اعضای کمیته قانون فوق الذکر، بالخصوص موارد مانند اصطلاحات، ترکیب کمیسیون، حقوق اساسی طفل، حق ثبت ولد، تعلیم و تربیه اطفال معلول و بی بضاعت، تخلفات اطفال، حقوق طفل مظنون و متهم، حقوق طفل مجنی علیه و سایر موضوعات مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مطابق هدایت مقام معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت عدلیه مکلف گردید تا با درنظر داشت نظرات و پیشنهادات نمایندگان حاضر در جلسه، قانون مذکور را مورد بازبینی قرار داده و موارد که از جانب اعضای حاضر به بحث و بررسی گرفته شد، در طرح پیشنهادی وارد و غرض ارائه به جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان آماده نمایند.

350 بازدید
امتیاز دادن به این مطلب
(1 رای)
کد خبر: 1538

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عکس و فیلم