پشتو پشتو    English

کمیته قوانین

دوشنبه, 28 سرطان 1395
طرح مقرره تنظیم فعالیت شبکه تلویزیونی دیجیتلی به تاسی از حکم فقره 1 ماده شصت و سوم قانون تنظیم خدمات مخابراتی وضع و در چهار فصل و سی و دو ماده ترتیب گردیده است. فصل اول این مقرره "احکام عمومی" را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات و نام اختصاری شرح می دهد. فصل دوم در مورد "جواز فعالیت شبکه تلویزیون دیجیتلی" صراحت احکام این مقرره را در ارتباط به…
دوشنبه, 28 سرطان 1395
طرح قانون ترجمه و تصدیق اسناد رسمی به تاسی از حکم ماده چهل و دوم قانون اساسی وضع و در پنج فصل و نوزده ماده ترتیب گردیده است. فصل اول این قانون "احکام عمومی" را در موارد مانند مبنی؛ اهداف و اصطلاحات شرح می دهد. فصل دوم تحت عنوان "ترجمه و تصدیق اسناد رسمی" صراحت احکام این قانون را در ارتباط به مراجع ترجمه اسناد رسمی؛ مراجع تصدیق؛ ایجاد بورد…
سه شنبه, 22 سرطان 1395
طرح مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زایرین با نظرداشت احکام و ارزش های دین مبین اسلام به منظور تنظیم امور مربوط به حجاج، معتمرین و زایرین وضع و در چهار فصل و بیست و پنج ماده ترتیب گردیده است. فصل اول این مقرره "احکام عمومی" را در موارد مانند منظور وضع؛ اهداف؛ اصطلاحات؛ ایجاد کمیسیون و کمیته های کاری؛ تنظیم امور حج؛ اداره مسئول و نام اختصاری شرح می…
دوشنبه, 07 سرطان 1395
طرح قانون تنظیم امور ستندردها به تاسی از حکم ماده های یازدهم و سیزدهم قانون اساسی وضع و در شش فصل وسی و پنج ماده ترتیب گردیده است. فصل اول این قانون "احکام عمومی" را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات؛ ساحه تطبیق و اصول عمومی شرح می دهد. فصل دوم در مورد "وظایف و صلاحیت ها" صراحت احکام آن را در ارتباط به اداره مسئول؛ وظایف و صلاحیت های…
صفحه2 از6

عکس و فیلم