پشتو پشتو    English

کمیته قوانین

چهارشنبه, 18 حمل 1395
طرح اساسنامه کمسیسیون ملی یونسکو در افغانستان به تاسی از حکم ماده هفتم منشور سازمان جهانی تعلیمی، علمی و فرهنگی (یونسکو) وضع و در سه فصل و بیست ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این اساسنامه را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ نام اختصاری؛ شخصیت؛ محل فعالیت؛ اهداف استراتیژیک و مسئولیت اجرایی بیان می کند. فصل دوم در مورد "تشکیل و وظایف کمیسیون" صراحت احکام اساسنامه را در…
دوشنبه, 24 حوت 1394
طرح قانون تنظیم امور زمنیداری به تآسی از حکم فقره دوم مادۀ چهاردهم قانون اساسی وضع و در سیزده فصل و یک صدوچهارده مادۀ ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این قانون شامل موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ مرجع تطبیق؛ وظایف و اصطلاحات ادارۀ اراضی؛ تقسیم زمین به زون ها؛ و شورای عالی اراضی و آب می گردد. فصل دوم در مورد "تنظیم و مراقبت زمین" شامل احکام مربوط به…
دوشنبه, 24 حوت 1394
مقرره تحصیلات عالی فوق لیسانس به تاسی از حکم ماده پنجاه و هفتم قانون تحصیلات عالی ملکی وضع و در شش فصل و سی و شش ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این مقرره را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات و مرجع تدویر برنامه ها بیان می کند. فصل دوم در مورد "طرز تدویر برنامه های تحصیلات عالی فوق لیسانس" صراحت احکام مقرره را در ارتباط به…
سه شنبه, 06 دلو 1394
طرح جدید مقرره تحصیلات عالی خصوصی به تاسی از حکم فقره دوم ماده نهم قانون تحصیلات عالی ملکی وضع و در چهار فصل و سی و چهار ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این مقرره را در موارد مانند مبنی؛ اهداف؛ اصطلاحات؛ ساحه تطبیق و نام اختصاری بیان می کند. فصل دوم در مورد "طرز تاسیس موسسه" صراحت احکام مقرره را در ارتباط به تاسیس موسسه؛ شرایط تاسیس…
چهارشنبه, 23 جدی 1394
مقرره ایجاد و فعالیت موسسات حمل و نقل هوایی ملکی به تاسی از حکم مندرج فقره دوم ماده هشتم قانون هوا نوردی ملکی وضع و در سه فصل و شانزده ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این مقرره را در موارد مانند مبنی، اهداف، اصطلاحات، مرجع تطبیق و اختصار نام بیان می کند. فصل دوم در مورد "ایجاد و فعالیت موسسه" صراحت احکام مقرره را در ارتباط به…
چهارشنبه, 23 جدی 1394
مقرره استفاده از مواد منفجره در معادن و نفت و گاز (هایدروکاربن ها) به تاسی از حکم ماده یک صد و شانزدهم قانون معادن و ماده هفتاد و یکم قانون نفت و گاز (هایدروکاربن ها) وضع و در نه فصل و چهل و پنج ماده ترتیب گردیده است. فصل اول "احکام عمومی" این مقرره را در موارد مانند مبنی، اهداف و اصطلاحات بیان می کند. فصل دوم در مورد "جواز…
صفحه3 از6

عکس و فیلم