پشتو پشتو    English

کمیته قوانین

چهارشنبه, 25 سنبله 1394
طرح قانون شهر سازی به تاسی از حکم فقره دوم ماده چهاردهم قانون اساسی افغانستان وضع و در شش فصل و بیست و نه ماده ترتیب گردیده است. فصل اول احکام عمومی این قانون را در موارد مانند مبنی، هدف، اصطلاحات، تطبیق و مرجع تطبیق، بیان می کند. فصل دوم در مورد انسجام امور شهرسازی و مسکن صراحت احکام قانون را در مورد کمیسیون عالی شهرسازی، وظایف و صلاحیت های…
یکشنبه, 22 سنبله 1394
جلسه کمیته قوانین کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز یک شنبه 22 سنبله 1394 به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد.بر اساس آجندا در این جلسه طرح قانون امور شهر سازی، که برای اولین بار به صورت مسوده قانون پیشنهاد گردیده و در گذشته به شکل لایحه و طرزالعمل مورد اجرا بود، به طور مفصل به بحث و بررسی…
دوشنبه, 16 سنبله 1394
طرح قانون کنترل اموال و خدمات استراتیژیک به تاسی از حکم فقره یک ماده هفتم قانون اساسی افغانستان وضع و در شش فصل و چهل و هشت ماده ترتیب گردیده است. فصل اول و دوم احکام عمومی این قانون را در موارد اهداف، اصطلاحات، ساحه تطبیق، مسئول تطبیق، منع اسلحه بیولوژیکی، کیمیاوی و هستوی، محدودیت اموال و خدمات استراتیژیک، ایجاد بورد، وظایف و صلاحیت های بورد، ایجاد کمیته، وظایف کمیته،…
دوشنبه, 16 سنبله 1394
طرح قانون تدارکات به تاسی از حکم فقره چهارم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی افغانستان وضع و در هشت فصل و شصت و هشت ماده ترتیب گردیده است. فصل اول احکام عمومی این قانون را در موارد مبنی، هدف، اصطلاحات، تطبیق، اسناد و فورم های معیاری تدارکات، ترجیح تدارکات از منابع داخلی، سهم گیری تشبثات کوچک داخلی در تدارکات، حفظ محیط زیست، تکنالوژی معلوماتی و تدارکات الکترونیکی، بیان می…
چهارشنبه, 04 سنبله 1394
جلسه کمیته قوانین قبل از ظهر امروز 4 سنبله 1394 به ریاست استاد سرور دانش معاون ریس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد.در این جلسه طرح قانون کنترل اموال و خدمات ستراتیژیک به بحث و بررسی گرفته شده و سرانجام فیصله های لازم در مورد آن اتخاذ گردید. در ابتدای جلسه وزیر عدلیه در مورد ضرورت تهیه طرح قوانین متذکره به جلسه گزارش داد.رعایت کنوانسیون ها، پروتکل ها و…
چهارشنبه, 04 سنبله 1394
طرح قانون تحصیلات عالی به تاسی از حکم ماده چهل، چهل و سه و چهل و ششم قانون اساسی افغانستان وضع و در هفت فصل و هفتاد و سه ماده ترتیب گردیده است. فصل اول احکام عمومی این قانون را در موارد اهداف، اصطلاحات، وظایف و مکلفیت های وزارت تحصیلات عالی بیان می کند. فصل دوم تحت عنوان شورای عالی تحصیلات عالی صراحت احکام قانون را در مورد ترکیب شورای…
صفحه4 از6

عکس و فیلم