پشتو پشتو    English

روز جهانی همبستگی کارگران را پاس می داریم

دوشنبه, 11 ثور 1396 00:00

روز اول ماه می، یاد آور دادخواهی و همبستگی کارگران برای رهایی از بی عدالتی و ر سیدن به حق مدنی شان می باشد. این روز همه ساله در کشور های مختلف جهان تجلیل می گردد. ما نیز این روز را پاس می داریم.
طبقه کارگر در همۀ کشور ها، روزگار تلخ و سختی را سپری کرده اند. این تلخکامی تا هنوز ادامه دارد با آن که در برخی کشورها وضعیت کارگران به صورت نسبی بهبودی یافته است؛ اما در کشور های فقیر و در حال منازعه که حقوق انسانی و مدنی انسان ها رعایت نمی گردد، طبقه کار گر سختی های بیشتری را تحمل می کنند و با فقر و بیچارگی های بیشتری دست و پنجه نرم می کنند.
بی گمان پیشرفت و ترقی جوامع انسانی مدیون رنج و زحمت طبقه کارگر است و کارگران با مشقتی که خود تحمل می کنند، مسیر پیشرفتِ جوامع انسانی را هموار ساخته اند، اما چه درد آور است که زحمت و رنج بدین حد دلسوزانه و طاقت فرسای طبقه کارگر، با ظلم و بی عدالتی نظام های سیاسی پاسخ داده شود.
طبقه کار گر در افغانستان نیز با توجه به ابعاد مختلف چالش ها، از مشکلات بیشتری رنج می برند. بزرگترین نگرانی و درد کارگران در افغانستان نبود زمینه فرصت کاری است. به همین علت است که طبقه کارگر در افغانستان زندگی و حیات خود را در مخاطره می اندازد و در جستجوی کار آوارۀ سرزمین دیگران می شوند. بدیهی است که در سرزمین دیگران، برای کارگر افغانی هیچ حق و امتیاز قانونی ملاحظه نخواهد شد.
این می رساند که کمبود زمینه های شغلی در افغانستان یکی از چالش اساسی برای کاگران به شمار می رود که با پیامدهای ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز به همراه می باشد.
برای آن عده کارگران که در داخل افغانستان فرصت کاری دارد نیز از امتیازات متناسب با شأن انسانی و کارگری خویش برخوردار نیستند و ایجاب می کند که در زمینه تأمین حقوق و امتیازات آنان تلاش های بیشتری صورت گیرد.
درسال های پسین، حکومت وحدت ملی تلاش کرده است که در بخش قوانین و پالیسی های حکومت، حقوق و امتیازات قانونی و مدنی کارگران را تنظیم و باز تعریف نماید.
به همین رویکرد، در قانون کار امتیازات و حقوق کارگر، نحوۀ رابطه کارگر و کارفرما به خوبی تعریف شده است که به یقین تطبیق و تعمیل مفاد این قانون می تواند مشکلات و چالش های طبقه کارگر را در زمینه های مختلف به حد اقل برساند.
کار و کارگر در فرهنگ وعرف افغانستان جای بس محترم وشایسته دارند. پاسداری از تلاش و زحمات کارگران افغانستان مسؤلیت اخلاقی تمام شهروندان و دولت افغانستان می باشد. یک بار دیگر این روز بزرگ را گرامی می داریم.

65 بازدید