پشتو پشتو    English

الزامات تجلیل از دانایی

چهارشنبه, 11 اسد 1396 00:00
محمد قاسم عرفانی/ استاد دانشگاه
اعلام نتایج کانکور امسال و قرار گرفتن فرزندان اقشار پائین و متوسط جامعه در بین برترین های کانکور، موجی از شادی، همدلی، و همبستگی ملی را بدنبال داشته، فضای اندوهناک کشور، در پی حوادث خونین اخیر را، سرشار از شادی و امید کرد. 
مشارکت گسترده جوانان دختر و پسر از نقاط  مختلف کشور در این رقابت ارزشمند ملی، تجلی روشن از اراده راسخ نسل جدید ما، برای دستیابی به دانش و تخصص، حرکت به سمت توسعه و پیشرفت است؛ تجلی آشکار از عزم خلل ناپذیر ملی، مبنی بر این که برگشت به گذشته رویای موهومی است که دشمنان افغانستان به گور خواهند برد.
حمایت همه جانبه  و قاطع شهروندان، رسانه ها، تجار و مقامات عالی رتبه دولتی از جمله شخص رئیس جمهور از برترین های کانکور و مشخصا، تجلیل از رضا رفعت نفر اول عمومی کانکور، به معنای تجلیل از دانایی و آگاهی است. این منش ملی در حال شکل گرفتن، سرمایه اجتماعی و یکی از منابع نرم افزاری قدرت ملی ما، در سطح منطقه و جهان به شمار می رود. 
برای تعمیق و تقویت بنیانهای این رویکرد، شایسته است که به نکات ذیل به عنوان الزامات تجلیل از دانایی، توجه داشته، راهکارهای عینیت بخشیدن به آنها را شناسایی، ارائه و نظامند سازیم:
یکم؛ تجلیل از دانایی در گرو تقویت ساختارهای اصلی سیستیم آموزش و پرورش است. نظام معارف ما به رغم پیشرفت های کمی، از ضعف ها و دردهای مزمنی رنج می برد. نهادینه نشدن کرامت معنوی معلمان در جامعه و سطح نازل حقوق مادی آنها که بار اصلی کاروان معارف را بدوش می کشند، یکی از این چالش ها است. فقدان لوازم اولیه و معیاری آموزشی در بسیاری از نقاط کشور،عدم رشد کیفی نظام معارف، از دیگر چالش های اساسی در این عرصه است که انتظار میرود تجلیل از دانایی در این سطوح به صورت جدی مطمح نظر قرار گیرد.
دوم؛ حمایت از دانایی زمانی به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می شود که نهادهای آموزشی خصوصی، شخصیت های ملی و تجار در کنار دولت در این بخش سرمایه گذاری کرده، در توسعه علمی و انسانی کشور سهم بگیرند. چنان که در کشورهای توسعه یافته چنین است. هرچند فعالیت بخش خصوصی در دوره جدید بی پیشینه بوده است از جمله در دشت دانایی( برچی) جایی که رضا رفعت در آنجا، درس خوانده است، اما انتظار می رود که آموزگاران و دیگر دست اندر کاران معارف، در بخش های خصوصی نیز از مصونیت شغلی، کرامت، و امتیازات مادی برخوردار باشد. 
سوم؛ معارف زیربنای تحصیلات عالی و کسب دانش تخصصی است. فراگیری دانش با فراغت از معارف به پایان نمی رسد، بلکه آغاز دوره حساس تر و راهبردی تر است که جوانان در مراکز آموزش عالی در داخل و خارج از کشور، تحصیلات عالی خود را به پایان برسانند. از این رو یکی از ایجاب های تجلیل از دانایی، توجه به مسایل پیش گفته در عرصه تحصیلات عالی در هردو بخش خصوصی و دولتی است. نسل تحصیل کرده که در مراکز تحصیلات عالی به صورت شبانه روزی، برای تربیت نسلهای جدیدتر تلاش می کنند، نباید با نگاه ابزاری و تجاری مورد تحقیر و بی مهری قرار گیرند. 
چهارم؛ یکی از الزامات تجلیل از دانایی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و در کلیت جامعه، واگذاری مسئولیت ها به متخصصین و افراد مسلکی هر بخش است. دانشجو و متعلم ما زمانی که دورنمایی روشن را فرا روی خود می بیند که در جامعه جایگاه نیروها و تخصص شان به رسمیت شناخته شده، صرف نظر از تعلقات دیگر هر کسی بر اساس تخصص و شایستگی خود در جای مناسب خود مسئولیت پذیر باشد. چنین رویکردی علاوه بر ایجاد انگیزه در جوانان بسترساز عملیاتی پیش رفت و توسعه است.
30 بازدید