پشتو پشتو    English

14 جدی سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان را به همه هموطنان خود تبریک می گویم. تصویب این وثیقه مهم ملی در سال 1382 مهم ترین رویداد تاریخ معاصر افغانستان است که در حقیقت نظام نوینی را با مؤلفه های نوین و مدرن امروزی برای کشور ما به ارمغان آورد و امروز رسالت و مسئولیت همه ما است که برای تحکیم نظام برخاسته از قانون اساسی و مبتنی بر مردم سالاری و حقوق شهروندی و  همچنین برای تثبیت وحدت ملی و حاکمیت قانون و تأمین عدالت اجتماعی، از هیچ  کوششی دریغ نورزیم. مشارکت فعال همه ما در انتخابات سال 1393 می…
اشاره: این مقاله در سال 1386 در باره تاریخچه مختصر قوانین اساسی افغانستان و ضرورت چاپ و نشر مجموعه آنها نوشته شده و به عنوان مقدمه در کتاب (مجموعه کامل قوانین اساسی افغانستان) در خزان 1386 نشر شده است. قانون اساسی در تاریخ کشورها و ملت ها اهمیت خاصی دارد. زیرا قانون اساسی مجموعۀ اصول و قواعدی است که شکل حکومت، سازمان ها و نهادهای سیاسی دولت، روابط و وظایف و صلاحیت های آنها و همچنین حقوق اساسی و آزادی های عمومی افراد را که دولت مکلف به احترام و رعایت آنها است مشخص می سازد و به همین جهت…
در این مقاله موضوع نشر مجموعه قوانین افغانستان و ضرورت ها و فعالیت هایی که در وزارت عدلیه در این رابطه انجام شد، گزارش شده که در سال 1385 به عنوان مقدمه کتاب «فهرست تاریخوار جریده رسمی» (فهرست کامل چهل و سه ساله اسناد تقنینی) نشر گردیده است. ضرورت نشر مجموعه قوانین و تهیه فهرست اسناد تقنینی کشور قانون به مفهوم احکام لازم الاجرائی که به منظور تنظیم حیات اجتماعی انسان، از طرف مقامات صلاحیت دار وضع و تصویب می گردد، دارای سه مرحلۀ بسیار مهم است: مرحلۀ تسوید و تصویب؛ مرحلۀ نشر؛ مرحلۀ تطبیق. راجع به مرحلۀ اول یعنی…
حق رأی و مشارکت در انتخابات، بهترین و مهمترین ابزار برای تطبیق حکومت دموکراتیک است. قانون اساسی این حق را به بهترین وجه آن به رسمیت شناخته و به ملت صلاحیت داده است که در تمام موارد مهم مربوط به حاکمیت سیاسی، تصمیم بگیرند.  در مادهی چهارم قانون اساسی که یکی از مهمترین مواد قانون اساسی دربارهی دموکراسی است، چنین آمده است: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که بهطور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال مي‌کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند.» بر اساس حکم مادهی چهارم، حاکمیت…

عکس و فیلم