اخبار

جلسۀ شورای عالی اقتصاد به ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

در این جلسه، در رابطه به درخواست شرکت هوایی اطلس گلوبل غرض پروازهای هوایی بین استانبول- کابل، چگونگی قرارداد کمپنی جیوکم از سوی اداراۀ ملی استندرد، تصمیم پیرامون پروژۀ افغان- تاجیک( قرارداد انکشافی و تعمیم تولید) و نقشه راه سکتور معادن، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در آغاز جلسه، رئیس جمهور غنی در رابطه […]

گزارش های تصویری