نشست مشورتی با حضورداشت شماری از کاندیدان ریاست جمهوری، نمایندگان تعدادی از کاندیدان و شماری از رهبران احزاب سیاسی و نماینده گان آنان برگزار گردید.

در این نشست که قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ تدویر یافت، در خصوص طرح تعدیل، ایزاد و حذف برخی از مواد قانون انتخابات، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در آغاز نشست، رئیس جمهور غنی ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان، گفت که اجماع عمومی به ضرورت تعدیل در قانون انتخابات است.

رئیس جمهور افزود که مسوده برای تعدیل قانون انتخابات آماده شده تا نظریات همه گرفته شود و بر اساس آن تعدیل در قانون عملی گردد.

سپس جلسه مشورتی، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ادامه یافت و اشتراک کنندگان، دیدگاه ها، نظریات و پیشنهادات شان را در رابطه به تعدیل قانون انتخابات به تفصیل بیان کردند.

استاد دانش گفت که مسوده برای تعدیل قانون انتخابات یک طرح حکومتی نیست، بلکه بیشتر از ۲۰ جلسه در این خصوص برگزار شده و این طرح محصول پیشنهادات و مشوره های صورت گرفته می باشد.

نشست فیصله کرد، یک کمیتۀ تخنیکی که در ترکیب آن نمایندگان کاندیدان، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات شامل باشند، طی دو روز روی مسودۀ مذکور بحث نموده و آن را نهایی سازند.

اشتراک گذاری