به منظور کاهش بی سوادی در کشور، دوازده سند تفاهمنامه بین وزارت معارف و ادارات مختلف دولتی، بعد از ظهر روز چهار شنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۶، در حضور داشت استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوی و رئیس کمیته ملی سوادی آموزی به امضا رسید.

معاون رئیس جمهور در ابتدای محفل امضای این تفاهمنامه ها که در قصر گلخانه صدارت بر گزار شده بود گفت که توسعه سواد و کاهش بی سوادی از آن جهت بسیار اهمیت  دارد که ریشه بسیاری از بدبختی ها  جهل و بی سوادی است.

وی گفت که کاهش بی سوادی می تواند پیامد های مؤثری را در عرصه های مختلف اجتماعی، سیاسی، امنیتی،  فرهنگی و اقتصادی به بار آورده و ناهنجاری های بسیاری را دراین عرصه ها از میان بردارد.

استاد دانش با اشاره به این که وزارت معارف طی ماه های گذشته برای کاهش بی سوادی فعالیت های متعددی داشته است گفت کاهش بی سوادی توسط بسیج ملی و همکاری هردو بخش دولتی و خصوصی بهتر امکان پذیر است.

معاون رئیس جمهور مبارزه با بی سوادی را از توان یک اداره دولتی بیرون دانسته تأکید کرد که همه ادارات دولتی و سکتور خصوصی براساس تصریح قانون معارف مکلفیت دارند دراین امر مهم سهم گرفته و روند مبارزه با بی سوادی را تقویت کنند.

استاد دانش گفت او باور دارد که با همکاری ادارات دولتی و نهاد های خصوصی در خصوص ارائه برنامه های سواد آموزی برای کارکنان بی سواد یا کم سواد، روند مبارزه با بی سوادی پیشرفت خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور از وزارت معارف خواست تا با تسریع برنامه امضای تفاهمنامه ها بین این وزارت و سایر ادارات دولتی، مرحله تطبیق، نظارت و گزارش از اجراآت ادارات را به دقت پیگیری کند.

همچنین اسد الله حنیف بلخی وزیر معارف از توجه خاص و حمایت های استاد دانش در بخش سواد آموزی اظهار قدر دانی کرده افزود که به منظور توسعه سواد و کاهش بی سوادی، وزارت معارف تاکنون بیش از بیست تفاهمنامه را با ادارات مختلف به امضا رسانده است.

براساس گزارش وزیر معارف، تاکنون ۲۳ تفاهمنامه بین وزارت معارف و ادارات مختلف امضا شده است که به اثر آن ۷۲ کورس آموزش سواد برای ۱۴۷۹ نفر دایر شده است.

در برنامه امروز دوازده تفاهمنامه بین وزارت معارف و وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت خارجه، د افغانستان بانک، شاروالی کابل، اتاق های تجارت و صنایع، اکادمی علوم، ستره محکمه، وزارت امور پارلمانی، ریاست عمومی محیط زیست، کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت به امضا رسید.

گفتنی است که علاوه بر دوازده تفاهمنامۀ که امروز به امضا رسید، در آینده نزدیک ده سند تفاهمنامه با ادارات دیگر به امضا می رسد که در نتیجه می تواند اجرایی شدن برنامه ملی سواد آموزی را سرعت ببخشد.

اشتراک گذاری