جلسۀ مشورتی به منظور بحث و بررسی طرح تعدیل قانون انتخابات به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در قصر گلخانه برگزار شد.

دراین جلسه شماری از نمایندگان احزاب سیاسی، شماری از نمایندگان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان نهادهای مدنی انتخاباتی ومقام های وزارت عدلیه شرکت داشتند.

در جلسۀ که برگزار شد، مواد مختلف طرح تعدیل قانون انتخابات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شرکت کنندگان جلسه نظریات و دیدگاه های خویش را نسبت به شکلیات و محتوای این طرح قانون ابراز داشتند.

قرار است این جلسه مشورتی به هدف نهایی شدن طرح تعدیل قانون انتخابات برای فردا نیز ادامه یابد.

اشتراک گذاری