جلسه کمیته حج، عمره و زیارات قبل از ظهر روز سه شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ورئیس آن کمیته برگزارگردید.

نخست فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف گزارش هیأت سکن، این وزارت را در کشور سعودی به جلسه ارائه کرد که براساس آن وضعیت سکن، غذا و ترانسپورت برای حجاج افغانستان امسال نسبت به سال های گذشته مناسب تر وبهتر تدارک دیده شده است.

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از هیأت مذکور اظهار خرسندی کرد و تأکید کرد که تلاش شود تا با استفاده از تجربه سال های گذشته برای حجاج افغانستان امکانات نسبتا رضایت بخش فراهم گردد. پس از اظهار نظر اعضای جلسه، سرانجام قرارداد های هیأت سکن از طرف کمیته حج، عمره و زیارات تأیید شده و فیصله شد که برنامه سال آینده زودتر شروع شود تا در فرصت مناسب برای سکن و دیگر موارد لازم، تصمیم به موقع اتخاذ گردد.

در این جلسه همچنین فیصله شد که وزارت ارشاد، حج و اوقاف در مورد کیفیت غذای حجاج تدابیر لازم را داشته باشد تا در صورت ممکن، قرارداد تأمین غذای حجاج برای سال های آینده در داخل افغانستان صورت گیرد. در همین خصوص تشریح چارت مصارفاتی حج برای سال جاری نیز از جانب وزیر ارشاد، حج و اوقاف به جلسه ارائه شده و مورد تأیید قرار گرفت.

در مورد برنامه واکسیناسیون حجاج و دیگر تدابیر صحی نیز، تأکید شد که این برنامه به صورت جدی تعقیب گردد. کمیته فیصله کرد که یک جلسه مشترک بین وزارت ارشاد، حج و اوقاف، وزارت صحت عامه و اداره تدارکات ملی دایرگردد تا برای پیشرفت به موقع برنامه واکسیناسیون حجاج تدابیر لازم در نظر گرفته شود.

موضوع تاریخ شروع تحویلی قسط دوم برنامه حج نیز از جانب وزیر ارشاد، حج و اوقاف در جلسه مطرح شد که مطابق گزارش این وزارت، از شنبه هفته آینده، تحویلی قسط دوم شروع می گردد.

همچنین طبق اجندا از امتحان وگزینش معلمین برای برنامه حج امسال توسط  وزارت ارشاد، حج و اوقاف به جلسه گزارش داده شد که برمبنای آن از ۸۰۰۰ شرکت کننده ۴۵۰ نفر بر اساس بالاترین نمره گزینش شده است.

تأمین امنیت پروسه حج نیز در جلسه امروز کمیته مورد بحث قرار گرفت و فیصله شد که برای تأمین امنیت برنامه حج امسال، بین وزارت حج و نهاد های امنیتی کشور مخصوصا وزارت امور داخله هماهنگی های لازم صورت گیرد.

در مورد سکیجول پرواز حجاج افغانی، شرکت هوایی کام ایر گزارش داد که براساس آن برنامه های پلان شده مطابق تعهدات این شرکت، هم اکنون تنظیم شده است. کمیته فیصله کرد که اداره مستقل هوانوردی ملکی از روند پرواز حجاج به عربستان سعودی نظارت جدی داشته باشد و وزارت، ارشاد، حج و اوقاف نیز توظیف گردید که در خصوص مدت زمان اقامت حجاج در عربستان سعودی بررسی های لازم را انجام دهد  تا از سال های آینده حجاج افغانی پس ازانجام مراسم حج زودتر به وطن برگردند.

 

اشتراک گذاری