جلسه کمیته حج، عمره و زیارات بعد از ظهر امروز سه شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و رئیس این کمیته به منظور بررسی روند برنامه های حج سال آینده برگزار شد. در این جلسه موضوعاتی چون آغاز کارهای مقـدماتی پروسه حج، چگونگی ثبت نام متقاضیان حج، گزینش معلمین حجاج و طرزالعمل تنظیم فعالیت کاروان های زیارتی عتبات عالیات، مورد بررسی قرارگرفت.
فیض محمد عثمانی وزیر حج، ارشاد و اوقاف از آغاز کار های مقدماتی پروسه حج و چگونگی تعیین و توظیف کمیته های کاری در بخش های مختلف این پروسه، به جلسه گزارش داد.
آقای عثمانی با تأکید بر بهتر برگزار شدن پروسه حج و ارائه خدمات مناسب به حجاج، شرح نیازمندی های این پروسه، در خواست کرد که هرچه زودتر این موارد به لحاظ قانونی طی مراحل گردد تا این وزارت بتواند برنامه های خود را در فرصت مناسب اجرایی کند.
استاد دانش معاون رئیس جمهور نیز، بر ارائه خدمات باکیفیت و مناسب برای حجاج کشور تأکید کرده افزود که برای شفافیت بیشتر، امور تدارکاتی و قراردادی وزارت حج، ارشاد و اوقاف طبق احکام قانون تدارکات تأمین و تنظیم گردد. وی از وزیر حج، ارشاد و اوقاف و نیز معین وزارت مالیه خواست که با مشورت با هم در این زمینه طرحی را آماده کنند تا در مطابقت با احکام قانون، زمینه برای تسریع فرایند قراردادها و تدارکات پروسه حج فراهم شود.
همچنین براساس اجندا، چگونگی ثبت نام متقاضیان حج، و پول ثبت نام شوندگان که بر اساس نوبت سالانه شان، در نزد وزارت حج، ارشاد و اوقاف متراکم می ماند، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
به گزارش وزیر حج، ارشاد و اوقاف، روش ثبت نام برای متقاضیان زیارت حج فرضی، طبق نوبت سالانه براساس سهمیه نفوس هر ولایت است که به این ترتیب، تعداد متقاضیان و مدت زمان نوبت سالیانه هر ولایت، متفاوت است. از دیگر جانب مبلغ زیادی از وجوه نقدی افرادی که براساس نوبت ثبت نام کرده اند هرساله متراکم می ماند.
پس از بررسی که صورت گرفت، اعضای جلسه به این فیصله رسیدند که در وزارت حج، ارشاد و اوقاف میکانیزمی در نظر گرفته شود تا متقاضیان برای سال های طولانی منتظر نوبت نمانند. همچنین برای مدیریت بهینه پول های ثبت نام شدگان، از وزارت حج، ارشاد و اوقاف خواسته شد که در این زمینه با همکاری وزارت مالیه وبانک مرکزی یک طرح کارشناسی شده تهیه و جهت تصمیم گیری به کمیته ارائه کند.
اعضای جلسه، پیرامون چگونگی گزینش معلمین حجاج نیز بحث و تبادل نظر کردند و در زمینه فیصله شد که معلمین حجاج براساس یک آزمون شفاف گزینش و حتی الامکان میکانیزمی سنجیده شود که برای مدیریت و ارائه خدمات مناسب در ایام حج، تعداد معلمین حجاج برای هر کاروان در سال آینده افزایش یابد.
در زمینه توزیع و تنظیم سهم های استثنایی ادارات مخصوصا ورثه شهدا و معلولین نیز در این جلسه فیصله شد که سهمیه بندی ها مطابق مقررات موجود، هرچه زود تر آغاز شود و در صورت ممکن تلاش صورت گیرد که سهمیه ورثه شهدا و معلولین برای سال آینده به صورت نسبی افزایش یابد.
براساس اجندا طرزالعمل فعالیت کاروان های زیارتی عتبات عالیات نیز از جانب وزارت حج، ارشاد و اوقاف در جلسه مطرح شد. معین وزارت اطلاعات و فرهنگ این طرزالعمل را در تضاد با مقررات نافذ در آن وزارت عنوان کرد و خواهان تجدید نظر گردید.
گفتنی است که طرزالعمل مذکور براساس مقرره تنظیم امور حجاج، معتمرین و زایرین تهیه شده است که این مقرره با مقرره نافذ در وزارت اطلاعات و فرهنگ که ناظر به امور گردشگری و شرکت های سیاحتی است، در برخی موارد تضاد یا تداخل وظیفوی دارد.
سرانجام کمیته حج فرضی فیصله کرد که یک تیم تخنیکی مشترک با حضور نمایندگان وزارت حج، ارشاد و اوقاف و وزارت اطلاعات و فرهنگ به ریاست وزارت عدلیه این دو مقرره را به صورت تخصصی بررسی نموده و در این رابطه طرح مشخصی را به کمیته حج، عمره و زیارات ارائه کنند.

اشتراک گذاری