بعد از روز دوشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۶ جلسه کمیته، حج، عمره و زیارات به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.

معاون رئیس جمهور در ابتدای جلسه از وزارت حج، ارشاد و اوقاف و دیگر ارگان های مرتبط در برگزاری موفقانه مراسم حج فرضی در سال جاری ابراز قدردانی کرده گفت با توجه به تجارب سال های گذشته، پروسه حج امسال به بهترین وجه برگزار شد.

استاد دانش همچنین از هیأت اعزامی حکومت افغانستان به کشور عراق جهت تعقیب تفاهمنامه همکاری میان افغانستان و عراق در مورد زایرین عتبات عالیات سپاسگزاری کرد.

سپس فیض محمد عثمانی وزیر حج، ارشاد و اوقاف از پروسه حج سال ۱۳۹۶ به جلسه گزارش داده و پروسه حج امسال را نسبت به سال های گذشته موفقانه ارزیابی کرد. وی افزود که با این هم به برخی از موارد اگر بازنگری یا میکانیزمی دقیق تر صورت بگیرد، پروسه حج به صورت بهتر برگزار خواهد شد.

آقای عثمانی به موضوعاتی چون  بروز برخی نا هماهنگی ها در پروسه انتقال حجاج توسط شرکت هوای آریانا، کمبودخدمات صحی و دارو، کم تجربگی برخی ناظمین وهیأت سکن، ایجاد مشکل توسط ویزای مجامله و نحوه رسیدگی به شکایات حجاج، بیشتر وضاحت داد و پیشنهادات خود را در این موارد به جلسه ارائه کرد.

به گفته وزیر حج شرکت هوایی آریانا در پروسه انتقال حجاج در سال جاری نتوانسته است طبق تعهد خود انجام وظیفه کند و به همین سبب خدمات ارائه شده این شرکت به حجاج امسال رضایت بخش نبود.

وی همچنین ترکیب هیأت سکن را در پروسه حج چندان مؤثر ندانست و گفت که در ترکیب هیأت سکن باید بیشتر از افراد مسلکی و با تجربه وزارت حج، ارشاد و اوقاف گنجانیده شود و از ارگان های دیگر تنها مسؤلیت نظارت بر کار کرد هیأت سکن را به عهده داشته باشد.

پس ازگزارش وزیر حج، ارشاد و اوقاف، اعضای جلسه نیز در خصوص موضوعات طرح شده به تفصیل مورد بحث و ارزیابی قرار دارند.

سپس معاون رئیس جمهور، موضوعات مطرح شده را جمع بندی نموده گفت که بی نظمی ایجاد شده از طرف شرکت هوایی آریانا در پروسه حج امسال قابل قبول نیست و این شرکت در صورت قرار داد طویل المدت یا اعلام آمادگی و موافقت قبل از وقت در پروسه انتقال حجاج افغانی در موسم حج،  مکلف به ارائه خدمات طبق تعهدات انجام شده است.

دراین جلسه فیصله شد که پس از این، در ترکیب هیأت سکن باید از افراد مسلکی وزارت حج، ارشاد و اوقاف استفاده شده و باقی ارگان ها تنها نقش نظارتی داشته باشند و چگونگی امتحان و جذب ناظمین پروسه حج نیز باید در اختیار این وزارت بوده وطبق طرزالعمل این وزارت انجام شود.

معاون رئیس جمهور در مورد ویزای مجامله تأکید کرد که برای حفظ نظم و ارائه خدمات مناسب برای حجاج، در زمینه ویزای مجامله یک میکانیزم دقیق سنجیده شود.

استاد دانش در زمینه بهتر شدن مدیریت و ارائه خدمات مناسب به حجاج، تجربه دیگر کشور ها و نیز رسیدگی به شکایات حجاج افغانی را مؤثرعنوان کرده و گفت در مورد چگونگی بررسی شکایات حجاج، باید یک میکانیزم عملی در نظر گرفته شود.

براساس اجندای جلسه، گزارش هیأت اعزامی هیأت کشور افغانستان به عراق در پیوند به اجرایی شدن تفاهمنامه امضا شده ببین دو کشور در خصوص زایرین عتبات عالیات از طرف معین وزارت خارجه به جلسه ارائه شد.

بنا به گزارش وزارت خارجه، در سفر اخیر این هیأت که در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۶ به عراق انجام شد، هیأت افغانی و جانب عراقی در زمینه تطبیق تفاهنامه تنظیم زایرین افغانی به عتبات عالیات و  نیز موافقت نامه خدمات هوایی میان دو کشور، به توافق نهایی دست یافتند.

معاون رئیس جمهور به ارگان های ذی ربط هدایت داد که این تفاهمنامه ها هرچه زود تر از طریق اداره امور به کابینه فرستاد شود تا پس از تأیید کابینه حالت اجرایی پیدا کند که از این طریق برای زایرین عتبات عالیات فرصت های مناسب و خدمات لازم ارائه گردد.

گفتنی است که با اجرایی شدن این تفاهمنامه، برای شهروندان افغانستان جهت سفر به زیارت عتبات عالیات، در مورد اخذ ویزا، خدمات ترانسپورتی و دیگر امکانات اداری، سهولت های لازم به وجود خواهد آمد.

طبق اجندای جلسه در مورد شرکت های سیاحتی و زیارتی برای حج عمره  و زایرین به عتبات عالیات نیز از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در جلسه گزارش ارائه شد.

گفتنی است که طبق مقرره جدید حج، عمره و زیارات امور مربوط به تنظیم و مدیریت عمره و زیارت عتبات عالیات باید از جانب وزارت حج، ارشاد و اوقاف مدیریت و رهبری شود.

دراین جلسه فیصله شد که به منظور تنظیم بهتر امور، یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان ادارات مسؤل مکانیزم اجرایی را برای هماهنگی و همکاری های لازم تهیه نموده و آن را به منظور اتخاذ تصامیم لازم به کمیته ارائه کنند.

اشتراک گذاری