جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر امروز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.
طرح مقرره تنظیم امور جنگلداری مشارکتی، طرح تعدیل ماده (۲۲) قانون هوانوردی ملکی و طرح تعدیل برخی از مواد مقرره جمع آوری اجساد، تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آن ها در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و در مورد هریک از اجندا های مورد بحث، تصمیم لازم اتخاذ گردید.
طرح مقرره تنظیم امور جنگلداری مشارکتی، به منظور ترویج و توسعه جنگلداری مشارکتی، فراهم نمودن زمینه ایجاد انجمن های جنگلداری برای همکاری با دوایر دولتی و غیر دولتی، حفاظت و بهره برداری پایدار از جنگلات، تشویق مردم و سکتور خصوصی در سرمایه گذاری به منظور تنظیم پایدار جنگلات و استفاده از سایر روش های مؤثر جنگلداری و حفظ جنگلات در ۵ فصل و ۳۴ ماده تنظیم شده است. مقرره یاد شده، بر مبنای احکام قانون تنظیم امور جنگلات وضع و تنظیم گردیده است.
طرح مقرره مذکور به همکاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تهیه شده است. نصیر احمد درانی وزیر زراعت، آبیاری ومالداری مقرره تنظیم امور جنگلداری مشارکتی را برای احیا و حفاظت از جنگلات مهم خوانده و بر تطبیق احکام این مقرره تأکید ورزید.
اعضای جلسه در خصوص این مقرره روی موضوعاتی چون، وظایف وصلاحیت ها، مکلفیت های انجمن های جنگلداری، شرایط اعضای انجمن، صدور جوازنامه انجمن، تعلیق و لغو آن، ایجاد کمیته نظارتی در ولایات و سایر موارد مرتبط، نظرات اصلاحی شان را ارائه کردند.
پس از بحثی که صورت گرفت، مقرره مورد تأیید قرار گرفته و فیصله گردید که یک گروه کاری در وزارت عدلیه ایجاد و نظرات اصلاحی کمیته قوانین را در متن این مقرره تنظیم نماید.
طرح تعدیل ماده (۲۲) قانون هوانوردی ملکی نیز در جلسه امروز بحث و مورد تأیید قرار گرفت. این طرح تعدیل از طرف اداره هوانوردی ملکی پیشنهاد و توسط وزارت عدلیه تدقیق و آماده طی مراحل شده است.
براساس طرح تعدیل مذکور، مؤسسات حمل و نقل هوائی ملکی داخلی می تواند، طیاره را با هیأت پرواز یا بدون هیأت پرواز به اساس موافقه جوانب ذی علاقه به اجاره بگیرد.
طرح تعدیل برخی از مواد مقرره جمع آوری اجساد، تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آن ها که توسط شورای امنیت ملی مطرح شده نیز در جلسه امروز مورد دقت و بررسی قرار گرفت.
این طرح در مورد جمع آوری اجساد نیروهای امنیتی کشور و رسیدگی محترمانه به پیکر آن ها و همچنین چگونگی تحویل دهی آنان به خانواده های شان تهیه و ترتیب شده است. گفتنی است که در این مقرره در مورد جمع آوری اجساد مخالفین و چگونگی انتقال و تحویل دهی آنان توسط سازمان های بین المللی بی طرف نیز، بحث شده است.
طرح تعدیل ارائه شده نیز پس از ارائه نظرات اصلاحی اعضای جلسه کمیته قوانین کابینه، مورد تأیید قرار گرفت.

اشتراک گذاری