جلسه کمیته قوانین کابینه، بعد از ظهر روز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شده و دراین جلسه طرح طرز العمل تنظیم امور مالی، حسابی و اداری نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج از کشور، مقرره آموزش سواد برای محبوسین و طرح ضمیمه شماره (۱) قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه  بررسی شد.

معاون رئیس جمهور بررسی موضوعات اجندای جلسه را امروز برای مخاطبان آن و روند اجراآت در ادارات ذی ربط مهم خوانده و ابراز امید واری کرد که با نهایی شدن هریک از این اسناد، روند اجراآت در بخش های مربوطه بیش از گذشته نظام مند و قانون محور گردد.

سپس، طرح طرز العمل تنظیم امور مالی، حسابی و اداری نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج از کشور توسط اعضای به بحث گرفته شد که براساس گزارش وزارت های عدلیه و امور خارجه، این طرز العمل به هدف تنظیم امور مالی، حسابی و تدارکاتی در نمایندگی های سیاسی و قونسلی در خارج از کشور، بهبود پروسه انتقال عواید نمایندگی ها به حساب دولت، انتقال به موقع معاش کارکنان و مصارف نمایندگی ها، تعیین حدود مسؤلیت و صلاحیت مالی نمایندگی های سیاسی و قونسلی وایجاد سیستم مالی شفاف و استفاده مؤثر از منابع، تهیه شده است.

درپی گزارش وزارت های عدلیه و خارجه مبنی بر ضرورت این طرزالعمل، رئیس کمیته قوانین و اعضای جلسه تهیه و ترتیب این طرح را گامی به جلو در جهت تأمین شفافیت و کار آمدی نمایندگی های سیاسی و قونسلی افغانستان در خارج از کشور عنوان کردند.

در بحثی که صورت گرفت، شرکت کنندگان جلسه پیشنهادات خویش را در زمینه های مصارف، عواید و مسایل تدارکاتی نمایندگی های سیاسی و قونسلی بیان داشته و این طرح را تأیید کردند. کمیته فیصله کرد که به دلیل اهمیت موضع، این طرز العمل پس از درج پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه توسط وزارت عدلیه، برای طی مراحل بعدی به کابینه ارائه گردد.

بخشی دیگر از جلسه امروز کمیته قوانین، به بررسی طرح آموزش سواد به محبوسین اختصاص یافت که توسط معینیت وزارت معارف و همکاری وزارت عدلیه تهیه شده است. یاد آوری می گردد که آموزش سواد به محبوسین در قانون محابس وتوقیف خانه ها پیشبینی شده است؛ ولی تاکنون هیچگونه سند تقنینی که براساس آن روند آموزش محبوسین تنظیم گردد، وجود ندارد. این طرح به هدف  تشویق و فراهم نمودن زمینه آموزش سواد برای محبوسین بی سواد، بازگشت مجدد محبوسین به حیث افراد سالم و باسواد در جامعه و کاهش بی سوادی ترتیب شده است.

اعضای کمیته قوانین آموزش محبوسین بی سواد را یک گام سازنده در جهت ادغام مجدد آنان به عنوان افراد سالم و باسواد، یک راهکار مثبت تلقی کرده و به تفصیل دیدگاه های خویش را راجع به وظایف و مکلفیت های وزارت معارف و امور داخله در روند آموزش محبوسین ابراز داشته این مقرر را تائید کردند. وزارت عدلیه مکلف شد که پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه را قبل از طی مراحل قانونی این طرح، در متن آن تنظیم کند.

بررسی طرح ضمیمه شمار(۱) قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد و منفلقه موضوع دیگری بود که در این جلسه بررسی شد. این طرح به هدف تطبیق احکام قانون مربوطه، مفاد کنوانسیون منع ماین های ضد پرسونل، کنوانسیون مهامات خوشه ای، پاکسازی اراضی کشور از وجود ماین ها و مهمات منفجر ناشده، ترتیب شده است.

در نتیجه بحثی که توسط اعضای جلسه راجع به این طرح صورت گرفت، فیصله شد که به دلیل مشکلات احکام قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه که تصریح کرده است وزارت امور داخله مرجع تطبیق کننده این قانون است و رویه عملی اداره مبارزه با حوادث مبنی بر اعطای اعتبارنامه تخنیکی به مؤسسات غیر دولتی ماین پاکی و نظارت برکار کرد آن مؤسسات، تصمیم نهایی دراین زمینه از سوی کابینه اتخاذگردد.

اشتراک گذاری