نخستین جلسه کمیته ملی حج فرضی در سال جاری، قبل از ظهر امروز یک شنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۴ به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد. معاون دوم رییس جمهور با اشاره به اینکه پروسه حج طی سالهای گذشته با دستاورد های ارزشمندی همراه بوده است، از استاد محمد کریم خلیلی معاون پیشین رییس جمهور و رییس پیشین کمیته ملی حج فرضی و وزیر پیشین ارشاد، حج و ا وقاف قدردانی کرد. وی ابراز امید واری کرد که این پروسه بهتر از گذشته به پیش برده شده و مشکلات موجود در آن به حداقل برسد.
سپس وزیر ارشاد، حج و اوقاف، گزارشی را در مورد پیشرفت پروسه حج ارایه نمود و گفت که در سال جاری برای زیارت بیت الله شریف ۲۴ هزار حاجی سهم افغانستان در نظر گرفته شده است.
دراین جلسه مطابق اجندا، نخست، نحوۀ انتقال حجاج افغانستانی توسط شرکت های هوایی به بررسی گرفته شده و اعضای جلسه به تفصیل نظریات و دیدگاه های خویش را در این زمینه مطرح کردند.
کمیته فیصله کرد تا کمیسیونی تحت ریاست وزیر ارشاد، حج و اوقاف، با عضویت نمایندگان وزارت ترانسپورت، اداره مستقل هوا نوردی ملکی، شورای ملی و ریاست اداره تدارکات ملی ، مشکلات قانونی و تخنیکی پروسه انتقال حجاج را به دقت بررسی کرده و طرحی را برای بهتر شدن این روند با توجه به قوانین موجود کشور از جمله قانون تدارکات به کمیته ارائه کنند.
در بخش دیگری از جلسه معیارهای عضویت در کمیته هیأت سَکَن پروسه حج مورد بررسی قرار گرفت که در اخیر به وزارت ارشاد، حج و اوقاف وظیفه سپرده شد تا فهرستی از اداراتی که باید نمایندگان آنها عضویت هیأت سکن را داشته باشند، مطابق معیار مشخص تهیه کرده و در اختیار کمیته قرار دهد تا دراین زمینه تصمیم گرفته شود.
تعدیل طرزالعمل ثبت نام پروسۀ حج و چگونگی استفاده از پول پیش پرداخت ثبت نام کنندگان، از موضوعات دیگری بود که در جلسه مطرح شد و فیصله گردید تا کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت مالیه، بانک مرکزی، ریاست اداره امور ریاست جمهوری، تحت ریاست وزیر ارشاد، حج و اوقاف، طرز العمل جداگانه ای را در این زمینه تهیه کرده و به کمیته ارائه کنند.

اشتراک گذاری