جلسه کمیته ملی سواد آموزی کابینه قبل از ظهر روز شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار گردید.
نخست میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف از فعالیت های آن وزارت در زمینه سواد آموزی به جلسه گزارش داد که براساس آن تفاهمنامه های همکاری بین معینیت سواد آموزی وزارت معارف با ارگان های دولتی و نهادهای خصوصی در حال پیشرفت است. به گفتۀ آقای بلخی، ولایت بامیان در سال جاری به دلیل برخوردار بودن از شاخص های مورد نظر سازمان بین المللی یونسکو، عضویت شبکه شهرهای یادگیری یونسکو را کسب کرده است.
استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور اقدامات وزارت معارف را برای سواد آموزی، مثبت ارزیابی کرده و تأکید ورزیده گفت که آن عده از نهادهای که با معینیت سواد آموزی وزارت معارف تفاهمنامه همکاری امضا کرده اند، در بودجه سال آینده خود به موضوع سودآموزی توجه جدی داشته باشند.
در این جلسه طرح مشروط سازی سواد نیز از جانب معین سوادآموزی وزارت معارف به جلسه ارائه شد که مطابق آن، برای فعالیت های چون جواز رانندگی، جوازکار برای دکانداران و اجیران بست های ۷ و ۸ خدمات ملکی، آموزش اجباری سواد پیش بینی شده است.
اعضای جلسه پیشنهادات معینیت سواد آموزی را در موارد ذکر شده برای گسترش سواد آموزی و مبارزه با بی سوادی مهم ارزیابی کرده و برای تطبیق و عملیاتی شدن آن نظرات اصلاحی خویش را ارائه کردند.
اعضای جلسه اما به اجباری شدن سواد به صورت تدریجی و انعطاف پذیر تأکید کرده و برای تطبیق و برنامه ریزی سواد آموزی برای کارمندان خدمات ملکی بست های ۷ و ۸ فیصله کردند که این موضوع در جلسه ی با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین در خصوص مشروط سازی سواد برای دریافت لیسانس رانندگی و جواز کار نیز فیصله شد که به منظور کارشناسی این موضوع، وزارت امور داخله، وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر نهاد های مرتبط بررسی های بیشتری را دراین زمینه انجام دهند.
براساس پیشنهاد جلسه فیصله شد که اجباری شدن سواد آموزی در موارد یاد شده با برنامه ریزی دقیق و تدریجی آغاز شده و بیشتر به جنبه های تشویقی آن توجه صورت گیرد وپس از آماده شدن یک طرح کامل و کارشناسی شده در این مورد، آن طرح جهت اتخاذ تصمیم نهایی به کابینه ارائه شود.
معینیت سواد آموزی همچنین برای بررسی چالش های موجود در مسیر برنامه ملی سواد آموزی و کارشناسی فرصت ها پیشنهاد کرد که یک کنفرانس ملی سواد آموزی با حضور نمایندگان اقشار مختلف گروه های اجتماعی تحت حمایت معاونت دوم ریاست جمهوری درکابل برگزار گردد که این طرح از جانب اعضای جلسه کمیته ملی سواد آموزی مورد تأیید قرار گرفت.
کمیته ملی سواد آموزی برای گسترش فعالیت های سواد آموزی، پیشنهاد ریاست اتاق های تجارت و صنایع، ریاست تربیت بدنی و سپورت و نیز اتحادیه ملی کارگران را بعنوان اعضای جلسه کمیته ملی سواد آموزی تأیید کرد.
در بخشی دیگری از اجندای جلسه، معین سواد آموزی وزارت معارف از فعالیت های کمیته ولایتی سواد آموزی به جلسه این کمیته گزارش داد که براساس آن از سال گذشته تا کنون ۲۳۲ جلسه این کمیته در سطح ولایات و ولسوالیها برگزار شده است. به گفتۀ وی در ۲۰ ولایت، جلسه کمیته سواد آموزی برگزار نشده است که کمیته در این مورد به اداره ارگان های محل وظیفه سپرد که از طریق یک حکم رسمی موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

اشتراک گذاری