جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری قبل از ظهر امروز به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، روی طرح های انکشافی شهرهای چاریکار و گردیز و ماستر پلان ولایت خوست، بحث نمود.

در این جلسه که در ارگ انجام شد، ابتدا طرح انکشافی شاروالی چاریکار شامل دستآوردها، چالش ها و پیشنهادات از سوی خواجه روح الله صدیقی شاروال این شهر ارائه گردید.

وی دستآوردهای شاروالی چاریکار را در بخش های تأسیس مرکز خدمات و رسیدگی به شکایات و پیشنهادات، جوان سازی شاروالی، جلوگیری از غصب زمین، آغاز ثبت ملکیت ها و نام گذاری جاده ها، حسابدهی، شفافیت در جمع آوری عواید، طرح و تطبیق برنامه بین الولایتی کمربند سبز و عرضه خدمات انکشافی، اقتصادی و زیربنایی بیان کرد.

شاروال چاریکار، چالش ها را نیز در عرصۀ نبود سیستم فاضلاب و کانالیزاسیون، مسایل امنیتی، مشارکت ضعیف در تطبیق برنامه های حکومتداری خوب، غصب زمین، نبود بودجه کافی و نبود زمین برای توزیع به ورثه های شهدا و معلولین مطرح نمود.

وی پیشنهاداتی را برای اعمار سرک دوم داخل شهر چاریکار، اعمار مجتمع فرهنگی، علمی و تحقیقاتی، اعمار مارکیت ویژه بانوان و انتقال زمین برای پلان تفصیلی ساحه انکشافی چاریکار از اداره اراضی به شاروالی، مطرح ساخت.

در ادامه، سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی ضمن ستایش از دستآوردهای شاروالی چاریکار، پیشنهاد نمود که درتمام ولایات شوراها ایجاد شود تا در مورد مسایل شهری با ادارۀ شاروالی همکاری نماید.

همچنان نجیب الله مجددی مشاور رئیس جمهور، سرپرست شاروالی کابل و سرپرست وزارت انکشاف دهات درخصوص موضوع ارائه شده، دیدگاه های شانرا شریک ساختند.

رئیس جمهور کشور در صحبتی، از تلاش های مسوولین شاروالی چاریکار در عرصۀ انکشافی تشکر کرده، گفت که باید تلاش بیشتر در زمینه جلوگیری از غصب زمین صورت گیرد. وی بر هماهنگی و موثریت کار میان اداراتی که در عرصۀ زیربناها دخیل می باشند، تأکید کرد.

رئیس جمهور غنی گفت که مسأله بنیادی در چاریکار آب است و باید از بندهای متوسط و کوچک آب به گونۀ جدی مواظبت و مدیریت صورت گیرد. وی بر کاریابی بیشتر از طریق تقویت مارکیت زنان در چاریکار تأکید ورزید.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی گفت که ولایات کشور به فایبر نوری وصل خواهند شد و پارک های صنعتی در همه ولایات ایجاد می گردد که روی وضعیت اقتصادی و انکشافی تأثیر بسزا دارد.

در بخش دیگر آجندا، عصمت الله خالد شاروال گردیز، طرح انکشافی شهر گردیز را ارائه نمود و دستآوردها، چالش ها و پیشنهادات خویش را در این موارد، مطرح کرد.

وی دستآوردهای این اداره را در بخش آگاهی عامه، حسابدهی ماهوار، استخدام کادرهای مسلکی، ایجاد بورد هماهنگی شهری، ایجاد مرکز خدمات رسانی، تنظیم سیستم کامپیوتری، پلان تفصیلی به ساحات غیر پلانی، افزایش عواید، تنظیم سیستم مالیات، اسفالت سرک ها و جلوگیری از غصب زمین، مطرح کرد.

همچنان، موصوف چالش های فراراه شاروالی گردیز را در عرصۀ نبود پلان های تفصیلی، نبود کانالیزاسیون، محدودیت شبکۀ آب، کمبود بودجه برای تطبیق پروژه های زیربنایی و مشکل در روند تصفیه حساب زمین ها بیان نمود.

وی پیشنهادات عمده را برای حل مشکلات در زمینه های انتقال زمین های سفید به ادارۀ شاروالی به منظور افزایش عواید، پلان تفصیلی بخاطر جلوگیری از ساحات غیر پلانی، ساخت سیستم کانالیزاسیون و تخصیص بودجه به منظور خرید وسایط، مطرح ساخت.

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، از اقدامات شاروالی گردیز تشکر کرده گفت که کارکرد این اداره مثبت است و باید توجه بیشتر به روند انکشاف این شهر صورت گیرد.

انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی گفت که سروی و مطالعات آبرسانی در شهر گردیز تمام شده و به زودی پلان متذکره عملی خواهد شد.

دراین جلسه، نجیب الله مجددی، احمد جاوید رسولی رئیس عمومی ادارۀ احصائیه مرکزی، عبدالباقی پوپل معین اداره مستقل ارگان های محل و سرپرست شاروالی کابل، به گونۀ جداگانه دیدگاه های شانرا در مورد موضوع ارائه نمودند.

سرپرست شاروالی کابل گفت که شاروالی کابل آماده است تا تجارب خویش را در عرصۀ برنامه های انکشافی و زیربنایی با شاروالی های ولایات شریک سازد.

رئیس جمهور کشور از فعالیت های شاروالی گردیز به خصوص در جلوگیری از غصب زمین در همکاری با مردم، تشکر کرد. وی گفت که باید شبکۀ شاروالی ها ایجاد شود تا رابطه همکاری میان ولایات مستحکم گردیده و تبادل تجارب صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی هدایت داد تا نشست شاروال ها به میزبانی شاروالی کابل در آینده برگزار گردد تا از دیدگاه و طرح های مشترک استفادۀ مزید شود. وی گفت که باید موضوعات ساختاری شاروالی ها تحت یک پالیسی واحد قرار گیرد تا مشکلات حل گردد.

در بخش دیگر جلسه، مسوده ماستر پلان شهر خوست از سوی خواجه جاوید صدیقی متخصص شهرسازی ارائه گردید.

وی گفت که این ماستر پلان شامل نحوۀ استفاده از اراضی، زون بندی ساحات مسکونی، نوسازی، به‌سازی و تدوین مقررات برای استفاده از اراضی می باشد.

وزیر امور شهرسازی گفت که این وزارت با همکاری پوهنتون پولی‌تخنیک کابل روی پلان های شهری کار می کند. وی از همکاری مردم خوست در بخش زیربنا و انکشاف تشکر کرد.

انجنیر حمیدالله یلانی رئیس عمومی آبرسانی از ماستر پلان مذکور استقبال کرده، گفت که کاسه های آبی باید تشخیص شود و به خاطر تقویت منابع آب، از استفاده کاسه های آب جلوگیری صورت گیرد.

رسولی گفت که ما در شهرها روی میکانیزم کُد گذاری کار می نمائیم تا محلات و مناطق تشخیص گردد.

رئیس پوهنتون پولی‎تخنیک گفت که در ماستر پلان، تحلیل اقتصادی باید وجود داشته باشد چون رشد و انکشاف یک شهر بستگی به تحلیل اقتصادی دارد.

رئیس جمهور کشور، از مسوده ماستر پلان شهر خوست استقبال کرده گفت که مساله آدرس اماکن مسکونی و جاده ها مهم می باشد و تأکید کرد که باید کُدگذاری در حدود شهرها و ولسوالی ها معین گردد و دیدگاه تجار و سرمایه گذاران نیز در این خصوص گرفته شود.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که ولایت خوست معادن فراوان دارد و با توجه به این موضوع، این ولایت می تواند به مکانی برای پروسس مواد معدنی مبدل شود. وی بر وضاحت بخشیدن نوع انکشاف و ارتباط ساحات صنعتی با ساحات دیگر شهری تأکید کرد.

رئیس جمهور کشور گفت که باید به میدان هوایی ولایت خوست توجه شود و روی ماستر پلان میدان هوایی و ظرفیت های که وجود دارد، کار جدی انجام شود.

منبع: سایت دفتر ریاست جمهوری

اشتراک گذاری