جلسۀ کمیته عدلی و قضایی کابینه بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته دایر شد.

در این جلسه، گزارش تطبیق برنامه عمل قوه قضائیه در شش ماه سال ۱۳۹۷، مشکلات استفاده از زمین‌های وقفی، گزارش وزارت عدلیه پیرامون چگونگی مؤیدات تأدیبی کارمندان دولتی و هدایت مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون عریضه دو تن از دگروالان وزارت دفاع ملی بررسی شد.

نخست، مقام‌های ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان  از تطبیق برنامه عمل قوه قضائیه در شش ماه سال ۱۳۹۷ به این جلسه کمیته گزارش داد. در این گزارش میزان پیشرفت از شاخص‌های چون اصلاحات ساختاری، ارتقای ظرفیت، مبارزه با فساد اداری، شفافیت و پاسخ دهی، برنامه‌های آگاهی عامه نسبت به اهمیت محاکم، بازنگری و اصلاح قوانین و سایر اولویت‌ها دسته بندی شده است.

براساس این گزارش در زمینه اصلاحات ساختاری شماری از بست‌های ستره محکمه شامل برنامه CBR شده و به تعداد ۲۴۴ بست براساس تفاهمنامه که بین کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ستره محکه امضا شده، به اعلان سپرده است. همچنین طرح تقویت حکومتداری الکترونیکی نهایی و در تمامی ادارات مربوط به ستره محکه در حال تطبیق است.

ایجاد محاکم ابتدایی و استیناف رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان در شش ولایت، ایجاد ثبت اسناد و وثاق در زون کابل، بلخ و هرات، ایجاد محاکم ابتدائیه در شماری از ولسوالی‌های پکتیا، ارزگان و ننگرها، به تقاعد سوق دادن ۷۲ تن شامل قضات، کارمند اداری و خدماتی، افزایش کارمندان زن طی شش ماه گذشته به بیش از ۲۳% به عنوان بخشی از تطبیق برنامه عمل ستره محکمه در زمینه اصلاحات ساختاری عنوان شد.

مقام‌های ستره محکمه همچنین گزارش دادند که در بخش ارتقای ظرفیت، طی شش ماه اول سال جاری برنامه‌های آموزشی شامل ۱۲ برنامه جزایی، ۱۲ برنامه مدنی، ۳ برنامه تجارتی و یک برنامه آموزش آموزگاران در آن نهاد برگزار شده است. در زمینه مبارزه با فساد اداری نیز گزارش داده شد که به این هدف دفاتر خاص شکایات الکترونیکی ایجاد شده، فارمت نشر فیصله‌های نهایی در همکاری با دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری ترتیب و تصویب شده است.

راجع به تطبیق برنامه عمل قوه قضائیه در شاخص‌های چون شفافیت و پاسخ دهی، برنامه‌های آگاهی عامه نسبت به اهمیت محاکم، بازنگری و اصلاح قوانین و سایر اولویت‌های آن نهاد نیز مسؤلان ستره محکمه گزارش داند.

رئیس و اعضای کمیته عدلی و قضایی از پیشرفت تطبیق برنامه عمل قوه قضائیه در شش ماه سال جاری اظهار خرسندی کرده فیصله کردند که این گزارش به شورای عالی حاکمیت قانون نیز ارائه گردد. کمیته عدلی و قضایی از وزارت عدلیه و اداره لوی سارنوالی نیز خواست که گزارش کاری خود از تطبیق پلان عمل  شش ما ه اول سال جاری را به این کمیته ارائه کند.

اعضای جلسه در خصوص ارتقای ظرفیت قضات و دانش مسلکی آنان به توجه بیشتر اداره ستره محکمه تأکید ورزیده همچنین فیصله شد که این نهاد مکانیزم را برای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات که اخیرا به تصویب رسیده است روی دست گیرد.

کمیته به دلیل اهمیت قانون محاکم اداری نیز هدایت داد که طرح قانون متذکره نخست از سوی اداره عالی ستره محکمه نهایی شده و برای طی مراحل بعدی به وزارت عدلیه ارائه گردد.

درجلسه امروز کمیته، مشکلات مربوط به چگونگی استفاده از اجاره زمین‌های وقفی نیز توسط وزیر ارشاد، حج و اوقاف به جلسه ارائه شده و وی گفت که بدلیل آنکه زمان اجازه زمین‌های وقفی در قانون مدنی مدت یکسال پیش بینی شده است، آن وزارت در به اجاره دان زمین‌های وقفی و استفاده از عواید آن به مشکل مواجه است.

به گفته وزیر ارشاد، حج و اوقاف، این مشکلات در رابطه به اماکن رهایشی و دکاکین دولتی که جدیدا اعمار گردیده و به اجاره داده می‌ شود، به وجود آمده است.

کمیته ضمن بررسی پیشنهاد وزارت ارشاد، حج و اوقاف، به وزارت عدلیه دستور داد که برای رسیدگی اساسی به این مشکل روند طی مراحل قانون اوقاف را تسریع ببخشد تا در ذیل تصویب آن قانون به مشکلات موجود در زمینه اجاره زمین‌های وقفی رسیدگی شود.

در جلسه امروز کمیته عدلی و قضایی، گزارش وزارت عدلیه پیرامون چگونگی مؤیدات تأدیبی کارمندان دولتی که به پیشنهاد شرکت برشنا تهیه شده است، به بحث گرفته شد. اعضای جلسه، از آنجای که این پیشنهاد را خلاف موازین حقوقی و اصول قانونی دانستند، رد کرد.

همچنین در این جلسه، قضیۀ رسیدگی به دعوای دوتن از افسران وزارت دفاع ملی مبنی بر تضمین دوتن از کارمندان آن وزارت که برای برنامه آموزشی در سال ۱۳۸۹ به خارج کشور رفته و برنگشته اند مورد بررسی قرار گرفت.

کمیته دراین مورد فیصله کرد؛ از آنجای که این قضیه هم اکنون در محکمه استیناف تحت دوران است باید اجازه داده شود که روند محاکماتی این قضیه به پایان برسد. کمیته از محکمه استیناف خواست که راجع به این قضیه به صورت واقع بینانه و عادلانه قضاوت کند.

اشتراک گذاری