دومین جلسۀ مشورتی برای بحث و بررسی طرح تعدیل قانون انتخابات به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دایر شد.

نخستین جلسه مشورتی با حضور نمایندگان احزاب سیاسی، تکت های انتخاباتی و نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات برای بحث بر سر طرح تعدیل قانون انتخابات، شام روز گذشته به ریاست استاد دانش برگزار شد.

در دومین جلسه نیز چون جلسه قبلی، شماری از نمایندگان احزاب سیاسی، شماری از نمایندگان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات و مقام های وزارت عدلیه شرکت داشتند.

شرکت کنندگان جلسه در یک بحث فشرده و طولانی مواد مختلف طرح تعدیل قانون انتخابات به خصوص موارد اختلافی این طرح را مورد بحث و بررسی دقیق قرار داده و به تفصیل دیدگاه های خویش را در زمینه های مختلف مطرح کردند و در نتیجه در مورد مسایل مهم طرح بین اعضای جلسه توافق و تفاهم صورت گرفت و قرار شد که موضوعات باقی مانده نیز در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام این طرح قانون مورد تایید قرار گیرد.

اشتراک گذاری