رئیس و شماری از اعضای اتاق تجارت و صنایع افغانستان قبل از ظهر روز چهار شنبه با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته مصئونیت سکتور خصوصی دیدار و مطالبات شان را باوی در میان گذاشتند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان نخست از تلاش های معاونت دوم ریاست جمهوری در حمایت از بخش خصوصی و آغاز به کار کمیته مصئونیت سکتور خصوصی به رهبری معاون رئیس جمهور، سپاسگزاری کرد.
رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان، از وضعیت و چگونگی فعالیت ها و کارکرد های آن اداره به معاون رئیس جمهور گزارش داده و در خواست کرد که در مرحله تعدیل قانون اتاق تجارت باید میکانیزمی در نظر گرفته شود زمینه حمایت جدی از سکتور خصوصی فراهم گردد.
وی همچنین راجع به محل اتاق تجارت وصنایع افغانستان اشاره کرد و از حکومت وحدت ملی خواست که مطابق قرارداد صورت گرفته، اجازه داده شود فعالیت های این اتاق در محل فعلی تاختم میعاد تعیین شده، ادامه یابد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان همچنین از حکومت افغانستان درخواست کرد که نسبت به فسخ قرارداد برخی ازسکتورهای خصوصی، میکانیزمی را در نظر بیگرد که بخش خصوصی نیز بتوانند مشکلات و دلایل مورد نظر خود را به خوبی ارائه و از آن دفاع نماید.
استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور از اتاق تجارت وصنایع افغانستان و بخش خصوصی ابراز خرسندی کرده افزود که حکومت وحدت ملی برای حمایت از سکتور خصوصی عزم جدی دارد و برای پیگیری این موضوع کمیته مصئونیت سکتور خصوصی را ایجاد کرده است که علاوه بر بررسی چگونگی تأمین امنیت فیزیکی سکتور خصوصی، سهولت های بیشتر حقوقی و قانونی نیز برای این بخش فراهم گردد.
وی گفت که برای بررسی قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری سکتور خصوصی یک کمیته فرعی زیر نظر کمیته مصئونیت سکتور خصوصی ایجاد می گردد. معاون رئیس جمهور از اتاق تجارت صنایع افغانستان که بخش حقوقی آن اداره با این کمیته فرعی در ارتباط بوده و طرح های شان را در زمینه تعدیل و تسوید قوانین و مقررات مرتبط ارائه کند.
استاد دانش درخصوص مسئله قرارداد محل اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز گفت که این موضوع را بررسی و از طریق ارگان های ذی ربط پیگیری خواهد کرد.

اشتراک گذاری