مشاور و شماری از رؤسای ولایتی وزارت ارشاد، حج و اوقاف قبل از ظهر روز دوشنبه با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و مشکلات شان را مطرح کردند.

به گفته دیدارکنندگان، بست های شماری از رؤسا وکارمندان وزارت ارشاد، حج و اوقاف اخیرا از جانب کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اعلان سپرده شده است و این در حالی است که برای آنان وظیفه بدیل در نظر گرفته نشده است.

استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور نخست برگزاری موفقیت آمیز برنامه حج امسال را به کارمندان آن وزارت تبریک گفت و ابراز قدردانی کرد. وی بیان داشت که پروسه حج در سال های اخیر با استفاده از تجربیات گذشته و توجه جدی حکومت برای ایجاد سهولت برای زایرین کشور، نسبتا بهتر و خوب تر برگزار می شود و تلاش برآنست که این وضعیت هرسال بهتر شود.

معاون رئیس جمهور درخصوص مشکل مطرح شده از جانب دیدارکنندگان گفت که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی براساس پالیسی کلان حکومت برای بهبودی ادارات در سراسر کشور برنامه های اصلاحی را روی دست گرفته است که شامل بسیاری از ادارات دولتی می گردد.

معاون رئیس جمهور به دیدارکنندگان وعده سپرد که در هماهنگی با وزارت ارشاد، حج و اوقاف و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مطالبات دیدارکندگان را در پرتو قوانین نافذ کشور مورد بررسی قرار خواهند داد.

اشتراک گذاری