این روزها دولت شهروند محور و حقوق شهروندی را همه به زبان می آوریم و بردباری و تساهل هم شعار همه ما است. اگر بخواهیم بدانیم که همه این شعارها در عمل چگونه تطبیق می شود، باید از ابتکارات خانم جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند در برخورد با مسلمانان آن کشور بیاموزیم، مخصوصا با توجه به این که این ابتکارات در رابطه با یک عمل افراط گرایانه و تروریستی علیه یک اقلیت دینی مسلمان انجام شد.

اقدامات صدر اعظم نیوزیلند در ابراز همدردی با شهروندان مسلمان این کشور و پوشیدن حجاب و نشر آذان از رسانه ها و حضور در میان بازماندگان مسلمان قربانیان و تصمیمات دیگر ایشان، تنها جنبه سمبولیک نداشت، بلکه سرشار از عاطفه و احساس انسانی و روحیه همدردی و همبستگی با یک اقلیت دینی بود و تجسم اندیشه شهروند محوری و عدالت خواهی و نمونه یک دولت مسئول و پاسخگو که قطع نظر از تعلقات دینی، نژادی، زبانی و فرهنگی، در برابر تمام شهروندان خود مسئولیت برابر دارد و به هیچ صورت جانبدارانه عمل نمی کند و نشانه این که یک ملت در لحظات بحران چگونه همبستگی ملی و وحدت ملی خود را به نمایش می گذارد و چگونه در برابر ستم و تبعیض، از شهروندان خود مخصوصا اقلیت ها دفاع و حمایت می کند.

آنچه را ایشان به عنوان یک رهبر سیاسی برای شهروندان خود انجام داد، می تواند یک الگو برای همه رهبران سیاسی و دولت های دنیا باشد و واقعا تنها با همین شیوه است که هم می توان ریشه افراطیت و تروریزم را خشکاند و هم ارزش های حقوق بشری و حقوق شهروندی را در عمل تطبیق کرد و هم از شکل گیری تعصب، تبعیض، کین و نفرت در میان اقشار مختلف ملت جلوگیری کرد و هم به یک صلح پایدار و امنیت مطمئن دست یافت.

ما در افغانستان نیز گرفتار همین نوع آفت ها هستیم؛ آفت های تروریزم، تعصب، افراطیت، عدم مدارا و نابردباری و به همین جهت نیز بیش از هر چیز دیگر به اخلاق تساهل و مدارا و اندیشه اعتدال و میانه روی نیاز داریم.

من در اولین روزهای بهاری سال نو خورشیدی، هم به عنوان یک شهروند و هم به عنوان یک مسئول حکومتی افغانستان، همت بلند و اندیشه انسانی صدر اعظم نیوزیلند و مردم نیوزیلند را می ستایم و این عمل انسانی را به ایشان تبریک می گویم و از همه دولتمردان دنیا می خواهم که در شرایط دشوار و وضعیت آشفته امروز دنیا که در بخش اعظم آن کینه و نفرت و افراطیت حاکم است، از خانم صدر اعظم الگو بگیرند. همچنین به روان شهدای حادثه دردناک تروریستی دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند که ۵۰ تن از مسلمانان بی گناه آن شهر را قربانی گرفت و همچنین به روان هموطن شجاع خود حاجی محمدداود نبی شهروند نیوزیلند که با فداکاری تمام خود را در برابر تروریست مهاجم سپر کرد و در سن ۷۱ سالگی برای حفظ جان دیگران، خود را قربانی ساخت، درود می فرستم.

به امید دنیایی عاری از افراطیت و تعصب و خشونت.

از صفحه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور

اشتراک گذاری