مقدمه

قانون شرکت های دولتی، در روشنی احکام مواد دهم، یاز دهم، سیزدهم و چهار دهم قانون اساسی افغانستان به داخل ۷ فصل و ۵۱ ماده ترتیب گردیده و به تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۷ در جلسه کمیته قوانین حکومت وحدت ملی تحت ریاست جلالت مآب محترم قانونپوه استاد دانش معاون ریس جمهور و رئیس کمیته قوانین مورد تایید قرار گرفته است.

ساختار

قانون شرکت‌های دولتی در روشنی احکام مواد دهم، یازدهم، سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی افغانستان، به داخل ۷ فصل و ۵۱ ماده وضع گردیده است. در فصل اول مبنی، اهداف، اصطلاحات و حوزه تطبیق این قانون پرداخته است. فصل دوم آن چگونگی تاسیس و انحلال شرکت‎های دولتی رابیان داشته و فصل سوم ترتیبات نهایی مانند؛ اعمال حقوق مالکیت، ترکیب هیات نظارت شرکت‎های دولتی و وظایف و صلاحیت‌های هیات نظارت شرکت‌های دولتی را واضح ساخته است. فصل چهارم نحوه اداره شرکت‌های دولتی، فصل پنجم امور مالی شرکت های دولتی، فصل ششم منابع بشری و فصل هفتم آن احکام نهایی را بیان داشته است.

اهداف

تنظیم امور مربوط به طرز تاسیس و انحلال شرکت‌های دولتی، تشویق شرکت‌های دولتی به فعالیت به عنوان نهاد های تجاری مبتنی بر اصل موثریت، سودآوری و رقابت، واضح نمودن وظایف مالکیت نهادهای دولتی مکلف به نظارت از شرکت‌های دولتی، حصول اطمینان از اداره شرکت‎های دولتی به صورت شفاف، مسئوول و پاسخگو، حصول اطمینان از تفتیش، نظارت و ارزیابی فعالیت های مالی و حسابی شرکت های دولتی، حصول اطمینان از موثریت شرکت‌های دولتی در مدیریت خدمات عامه و ارایه آن‌ها، رشد پایداری مالیاتی و حصول اطمینان از مدیریت موثر خطرات مالی مرتبط با شرکت های دولتی، همکاری با اهداف وسیع ملی به منظور رشد اقتصادی، توسعه اجتماعی و ایجاد شغل، رشد فضای که منجر به جذب سرمایه گذاری در افغانستان گردد، از اهداف این قانون شمرده شده است.

ویژگی‌ها

قانون مزبور در راستای ساماندهی جنبه­های مختلف قانون شرکت‌های دولتی، تمامی جنبه­های حقوقی و اداری آن را مورد توجه قرار داده و قانونمند ساخته است. در این قانون اصطلاحات مورد نیاز به صورت دقیق بیان گردیده و شرائط ایجاد شرکت، اساس نامه شرکت و انحلال شرکت مشخص گردیده است. هم چنین جایگاه شخصیت حکمی و اعمال حق مالکیت بر شرکت مشخص و معین گردیده و هم چنان؛ ترکیب، وظایف و صلاحیت هیئت نظار معیین گردیده است.(آمریت حقوقی).

اشتراک گذاری