طرح مالکیت ذی نفع بعد از ظهر روز شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور بررسی گردید.

طرح مالکیت ذی نفع توسط وزارت تجارت وصنایع در جلسه مورخ ۳ جدی ۱۳۹۶ شورای عالی اقتصادی ارائه و در پرنسیب مورد تأیید قرار گرفت. در آن جلسه فیصله شد که یک کمیته متشکل از ادارات ذی ربط دولتی و غیر دولتی تحت ریاست معاون دوم رئیس جمهور، طرح مالکیت ذی نفع را بررسی و در زمینه تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

به منظور تحقق فیصله جلسه یاد شده، جلسه امروز با اشتراک وزرای مالیه، تجارت وصنایع، معادن و پترولیم، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری و نمایندگان دیگر ادارات مرتبط در دفتر معاون رئیس جمهور برگزار گردید.

طرح مالکیت ذی نفع به منظور جلوگیری از جرایم اقتصادی، کاهش منابع مالی سازمان های تروریستی، تقویت شفافیت و پاسخگویی و اجرای تعهدات حکومت افغانستان به همکاران بین المللی در راستای مبارزه با فساد مالی و جرایم اقتصادی ترتیب شده است.

اعضای جلسه، طرح مالکیت ذی نفع را از لحاظ ضرورت، مؤثریت و مکلفیت های حکومت افغانستان در برابر نهاد های بین المللی مورد بررسی قرار داده و سرانجام با جمع بندی نظرات ارائه شده توسط معاون رئیس جمهور، فیصله شد که در این زمینه یک کمیته تخنیکی ایجاد شود تا با بررسی قوانین افغانستان و تجربه کشور های دیگر، مسوده یک مقرره را راجع به مالکیت ذی نفع آماده نماید.

کمیته مؤظف به ریاست وزارت تجارت وصنایع با اشتراک نمایندگان وزارت مالیه، معادن و پترولیم، وزارت اقتصاد، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور مالی و بانکداری و نمایندگان دیگر نهاد های مرتبط غیر دولتی بررسی طرح مالکیت ذی نفع را به عهده دارد.

اشتراک گذاری