در آغاز این جلسه، استاد سرور دانش معاون رییس جمهور، تطبیق برنامه ملی سواد آموزی را از مکلفیت های قانونی حکومت افغانستان و ادارات مسؤل خوانده گفت: تطبیق این برنامه می تواند زمینۀ انکشاف و توسعه را در عرصه های مختلف بوجود آورد.

معاون رییس جمهور گفت: وزارت معارف در کنار دیگر مسؤلیت های که دارد، یکی از وظایف بی نهایت مهم آن تطبیق برنامه ملی سواد آموزی است تا بدین طریق بی سوادی در کشور ریشه شود. وی ضمن تأکید بر ایجادهماهنگی لازم میان ادارات مربوطه، ابراز امید واری کرد که حکومت جدید افغانستان بتواند این مکلفیت قانونی اش را در قبال شهروندان کشور به خوبی ادا کند. وی افزود: رهبری کمیته ملی سواد آموزی مصمم است تا این برنامه با توجه به اهمیت حیاتی که دارد، بتواند دولت افغانستان را در امر ریشه کن کردن پدیدۀ بی سوادی یاری رساند.

اعضای جلسه، ضمن استقبال از آغاز به کار این کمیته، ابراز اطمینان نمودند که با رهبری این کمیته از سوی شخص معاون رییس جمهور، تطبیق برنامه سواد آموزی و ریشه کن کردن بی سوادی در افغانستان با پیشرفت های خوبی همراه خواهد شد.

سپس مقام های وزارت معارف در مورد تطبیق برنامه سواد آموزی در بیشتر از ۱۲ سال پیش، سطح سواد بین افراد بالای ۱۵ سال به جلسه گزارش داده گفتند: قرار است تا سال ۲۰۲۰ میلادی سطح سواد از ۳۶ فیصد در حال حاضر، به ۶۰ فیصد ارتقا یابد.

به گفته آنان در جریان ۱۲ سال گذشته حدود بیشتر از ۴ میلیون نفر در سطح کل کشور تحت پوشش برنامۀ سواد آموزی قرار گرفته و قرار است تا سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۶ میلیون نفر دیگر از طریق این برنامه آموزش های لازم را فرابگیرند.

در نخستین جلسه این کمیته، طرح حمایت ادارات مختلف دولتی از برنامه سواد آموزی به خصوص وزارت های دفاع، داخله، ارشاد، حج و اوقاف، امور زنان، احیاء و انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنگ، صحت عامه، زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل به جلسه ارائه شده و مورد بحث قرار گرفت.

در این طرح، پیشنهادات وزارت معارف برای تطبیق برنامه سواد آموزی و ایجاد هماهنگی های لازم میان وزارت های مذکور و وزارت معارف گنجانده شده بود که اعضای جلسه به تفصیل درمورد این طرح     و پیشنهادات مطرح شده بحث و گفتگو کرده و بخش اعظم پیشنهادات این وزارت از سوی ادارات مربوطه مورد استقبال قرار گرفت.در این جلسه، ادارات عضو نیز دیدگاها، پیشنهادات و نظریات خویش را برای هرچه بهتر تطبیق شدن برنامۀ سواد آموزی و ایجاد هماهنگی های لازم مطرح کردند.

کمیته فیصله کرد تا نمایندگان وزارت های مربوطه به کمیته تخنیکی که در این زمینه فعالیت می کند معرفی شده و برنامه های سواد آموزی آنان در هماهنگی کامل با وزارت معارف به پیش برده شود.

کمیته باتأکید بر اینکه تطبیق برنامه سواد آموزی از مسؤلیت وزارت معارف می باشد، در مورد شامل شدن برنامه ملی سواد آموزی در برنامه ازتقای ظرفیت زنان که از سوی اداره انکشاف بین المللی دولت امریکا تمویل می شود نیز فیصله شد تا وزارت ها مالیه، معارف و امورزنان با مسؤلان آن اداره در این خصوص گفتگوکنند.

همچنین دراین جلسه فیصله گردید تا وزارت خانه و ادارات که با تطبیق برنامه سواد آموزی ارتباط کاری دارند، ضمن هماهنگی با وزارت معارف، تطبیق برنامه سواد آموزی را در پالیسی و ستراتیژی وزارت مربوطه درج کنند.کمیته، به وزارت معارف وظیفه سپرد تا ضمن بررسی و تنظیم مکانیزم هماهنگی با ادارات ذیربط، چگونگی اجرای برنامه سواد آموزی و محتویات آن، در جلسه بعدی کمیته گزارش دهد.

اشتراک گذاری