در جلسه ای که بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و اشتراک شماری از اعضای کابینه و مقام های ادارات ذی ربط برگزار شده بود، مسوده فرمان رئیس جمهور در مورد توزیع زمین برای استقرار عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
این مسوده فرمان، به هدف استقرار مجدد عودت کنندگان و بی جاشدگان داخلی، ایجاد یک سیستم عادلانه، شفاف و مؤثر توزیع زمین برای اشخاص مستحق، تطبیق معیارهای اولویت دهی به آسیب دیدگان به خصوص توزیع زمین برای استقرار عودت کنندگان، بیجا شدگان داخلی و فامیل های شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از سوی اداره مستقل اراضی تهیه شده است.
اعضای جلسه، دیدگاه های خویش را به تفصیل در مورد این مسوده به لحاظ محتوایی، شکلی و رعایت معیار های حقوقی و قانونی مطرح نموده و عمدتا مواردی چون نحوۀ ساختار مدیریت توزیع زمین، شرایط توزیع، تشخیص مستحقین توزیع زمین، مرجع تطبیق کننده فرمان و نحوۀ همکاری ادارات مسؤل مطرح کرده و آن را مورد دقت بیشتر و ارزیابی قرار دادند.
با توجه به بحثی که از سوی اعضای جلسه در مورد این فرمان صورت گرفت، فیصله گردید که یک کمیته تخنیکی متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، اداره مستقل ارگان های محلی، اداره مستقل اراضی به ریاست وزارت عدلیه مسوده این فرمان را مجددا مورد بازنگری قرار دهد.
معاون رییس جمهور به کمیته تخنیکی مؤظف هدایت داد تا بررسی های خود را براساس قوانین مربوطه، دیگر مسوده های تهیه شده در این زمینه و همچنین دیدگاه های کارشناسانه ادارات ذی ربط به پیش برده و این مسوده را نهایی سازد.

اشتراک گذاری