اعضای «تیم دانایی، توانایی و پویایی» به ریاست دکتر محمد قاسم الیاسی بعد از ظهر امروز، در دفتر ارتباطات مردمی معاون دوم رئیس جمهور باوی دیدار و گفتگوکردند.
اعضای «تیم دانایی، توانایی و پویایی» نخست از موضع حکومت در صیانت از دست آوردهای کنونی و پیگیری صلح عادلانه در افغانستان حمایت کردند. دیدارکنندگان همچنین موضع گیری های قانونی و ملی معاون دوم رئیس جمهور را در خصوص پروسه های ملی و سرنوشت ساز کشور ستایش کردند و نقش ایشان را در تقویت حاکمیت قانون و حمایت از ارزش های مدنی یک الگوی موفق عنوان کردند.
استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، از حضور و طرح های اعضای «تیم دانایی، توانایی و پویایی» در راستای صیانت از ارزش های ملی و مدنی و انسجام میان اقشار مختلف مردم، استقبال و ابراز خرسندی کرد. وی به دیدار کنندگان اطمینان خاطر داد که حکومت وحدت ملی در راستای پیگیری پروسه صلح پایدار در افغانستان، ارزش های مدنی و حقوق بشری را بعنوان خواسته های اصلی مردم، صیانت و پاسداری خواهد کرد.
معاون رئیس جمهور تأکید کرد که موضع رهبری حکومت در رابطه به صلح سنجیده شده و عادلانه است که در پرتو آن هیچ یکی از دست آورد های ۱۷ ساله مردم افغانستان قربانی نخواهد شد.

اشتراک گذاری