صبح امروز سه شنبه ۱۲ جوزای ۱۳۹۴جلسه کمیته ملی حج فرضی تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رییس آن کمیته برگزار شد. در ابتدا معاون رییس جمهور، با اشاره به اهمیت پروسه ملی حج، اظهار داشت که در پروسه حج، یکی شروع پروسه به لحاظ انجام مراحل اداری در بخش های چون توزیع پاسپورت و ثبت نام، دوم اسکان حجاج در عربستان سعودی و فراهم آوری تسهیلات لازم در انجام مناسک و سوم انتقال حجاج به عربستان سعودی و برعکس آن، از مواردی است که به دقت و درایت بیشتر نیاز دارد. به گفتۀ معاون رییس جمهور، مرحله نخست این پروسه به خوبی انجام شده و پیشرفت کار در زمینه تهیه اسکان و فراهم شدن تسهیلات مورد نیاز حجاج نیز به خوبی پیش می رود و این امید واری وجود دارد که پروسه حج فرضی در سال جاری بهتر از سال های پیش انجام شود. معاون رییس جمهور با توجه به محدودیت زمانی که وجود دارد، بر اقدامات عملی ادارات مسؤل در زمینه نهایی شدن پروسه انتقال حجاج افغان تأکید کرده گفت: امید وارم این پروسه به گونۀ تنظیم شود که علاوه برتأمین شفافیت، مشکلات سالهای گذشته را به همراه نداشته باشد. دراین جلسه، مسؤلان بخش های مربوطه گزارش کاری خویش را در زمینه اجراآتی که انجام داده اند به کمیته ارائه کرده و اعضای جلسه دیدگاه و نظریات خویش را در مورد چگونگی پیشرفت کارها و انسجام بیشتر امور در بخش های مختلف، ابراز داشتند. کمیته در اخیر به ادارات ذی ربط وظیفه سپرد تا با در نظرداشت قیمت مناسب برای انتقال حجاج و معیار های تخنیکی مورد نیاز، باشرکت های هوایی که قرار است در پروسه انتقال حجاج سهم بیگرند، تماس گرفته و ارزیابی های خویش را تا بعد از ظهر روز یک شنبه هفته بعد، به کمیته ارائه کنند.

اشتراک گذاری