موافقتنامه بین افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هندوستان در مورد تطبیق پروژه پایپ لاین گاز

اشتراک گذاری