جلسه شورای امنیت ملی قبل از ظهر روز پنجشنبه ۱۰ عقرب ۱۳۹۷، به ریاست رئیس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری بر گزار شد.

در این جلسه وضعیت عمومی امنیتی سراسر کشور به ویژه ولایات ارزگان و سرپل مورد بررسی قرار گرفته و جهت بهبود وضعیت امنیتی ولایات متذکره و دفع تهدیدات دشمن، هدایات لازم داده شد.

در این جلسه به مسئولین ارگان های امنیتی و دفاعی در رابطه به اقدامات عاجل به منظور بهبود وضعیت امنیتی ولایت ارزگان و همچنان به مسئولین مربوطه در رابطه به ارسال کمک های عاجل بشری به بیجاشدگان رویداد اخیر در این ولایت، هدایات مشخص داده شد.

جلسه شورای امنیت ملی موضوعات دیگری را نیز مورد بررسی قرار داده و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ گردید.

منبع: سایت دفتر ریاست جمهوری

اشتراک گذاری