به نام خداوند بزرگ
حرکت صلح طلبانۀ باشندگان ولایت هلمند و اعتراض آنان در برابر خشونت های فزاینده و ادامه جنگ در آن ولایت، در نوع خود یک حرکت ارزشمند و نخستین جرقۀ داد خواهیِ مردمی و مدنى برای صلح و امنیت سراسری کشور است. اعتراض مردم هلمند بر ادامه جنگ و خشونت و مطالبۀ آنان برای تأمین صلح و ختم جنگ، خواست عمومی همه مردم افغانستان است. امروزه برای مردم افغانستان مطالبۀ صلح و قطع جنگ و خون ریزی حیاتی ترین خواست و آرزویى است که همچنان تحقق نیافته باقی مانده است و انتظار می رود با تلاش های پی گیر حکومت و گسترش دامنه داد خواهی برای صلح، سر انجام این مطالبه و آرزوی دیرینه مردم ما محقق گردد.
اینجانب ضمن آنکه حمایت قاطع خویش را از این حرکت خیر خواهانه و صلح طلبانۀ مردم شریف ولایت هلمند اعلام می دارم، بدین باورم که این جنبش اعتراضی از جهاتی متفاوت، حامل معنا و پیام های ارزشمندی است که انتظار می رود باشندگان دیگر ولایات کشور نیز پیامِ پیوستن به این حرکت شکوهمند مردمی و صلح جویانه را به خوبی درک کرده و نگذارند که این نخستین جرقه خیر خواهانه مردمی و مدنی برای صلح، خاموش گردد.
به هر میزانی که جنبش صلح طلبی در هلمند از سوی باشندگان دیگر ولایات کشور به خصوص اقشار خاصی چون علماء، فرهنگیان و مخصوصا احزاب و جریان های سیاسی مورد حمایت و پشتبانی قرار گیرد، به همان پیمانه صدای داد خواهی برای صلح و قطع جنگ و خون ریزی قویتر و قدرتمند تر خواهد شد. بنابر این انتظار می رود که دادخواهی هلمند برای صلح، به یک جنبش سراسری در کل کشور بدل گردد.
باشندگان ولایت هلمند درست در زمانی صدای اعتراض خود را در برابر جنگ و خشونت بلند کرده اند که سالهای بسیاری است مردم مظلوم آن ولایت و سایر مناطق نا امن کشور قربانی خشم و خشونت های ناشی از جنگ و نا امنی هستند و یک معنای صریح دادخواهی مردم هلمند برای صلح این است تا به مخالفان مسلح دولت و حامیان بیرونی آنان پیام بدهند که دیگر کاسه صبر و تحمل مردم برای ادامه وضعیت موجود، لبریز شده است.
اگرچه رنج ناشی از بد امنی و نا امنی را به یک نحوی همه مردم افغانستان متحمل شده و تلخ کامی های آن را شاهد بوده و باشندگان جای جای کشور ما در طول بیش از یک ونیم دهه گذشته شاهد جنگ و خشونت بوده اند؛ اما واقعیت این است که مردم مظلوم ولایت هملند به دلیل جنگ های طولانی که هنوز هم در آن ولایت جریان دارد، رنجدیده تر از شهروندان دیگر مناطق کشور اند و از این رو دادخواهی آنان برای صلح و امنیت، قابل درک و بسیار ارزشمند است.
تامین صلح و ثبات سیاسی در افغانستان بدون نقش مردم و شهروندان کشور امکان پذیر نیست و اعتراض مردم هلمند که در نوع خود بی سابقه ترین حرکت دادخواهانه برای صلح است اگر توسط باشندگان دیگر ولایات و همه شهروندان کشور حمایت گردد و دیگران با مردم هلمند همصدا و همنوا شده و در کنار آنان بایستند، شک ندارم که مخالفان مسلح دولت دست از جنگ و افراط گرایی بر داشته و در برابر عزم و ارادۀ ملی مردم زانو به زمین خواهند زد.
حکومت وحدت ملی از همان آغاز، صلح و مذاکره با مخالفان مسلح دولت را به عنوان یک اولویت اساسی تعریف کرده است و در راه رسیدن به صلح و ختم جنگ و خونریزی نه تنها از هیچ تلاشی فروگزار نکرده است که در دومین نشست پروسه کابل به صراحت تمام اعلام شد که حکومت افغانستان آماده است بدون هیچگونه پیشرطی مذاکرات صلح را دنبال کرده و جنگ را خاتمه دهد.
اینک که پس از یک و نیم دهه ولایت هلمند، جایى که همیشه شاهد جنگ و ویرانی بوده است به کانون دادخواهی برای صلح مبدل شده است، حکومت افغانستان از این حرکت دادخواهانه مردم برای صلح و اعتراض آنان در برابر جنگ و نا امنی کاملا حمایت می کند. حکومت وحدت ملی اعتراض مردم هلمند را به مثابه صدای همۀ مردم افغانستان تلقی کرده و یک بار دیگر از مخالفان مسلح دولت می خواهد که دست از جنگ و خشونت برداشته و برای تأمین صلح و ثبات سیاسی راه مذاکره و گفتگو را در پیش گیرند.
اینجانب ضمن آنکه در برابر این حرکت باشکوه و مدنی مردم ولایت هلمند و اعتراض آنان در برابر جنگ و نا امنی سر تعظیم فرو می آورم، امید می کنم که آرزوی همه مردم افغانستان برای صلح و امنیت سراسری و ختم جنگ و خون ریزی بر آورده گردد.

به امید آن روز

سرور دانش
معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان
کابل- ۱۴ حمل ۱۳۹۷

اشتراک گذاری