بسم الله الرحمن الرحیم
فتوای مورد اتفاق علمای افغانستان راجع به وضعیت موجود کشور و به خصوص اینکه در این فتوا جنگ نا روا دانسته شده و حملات انتحاری و انفجاری که در آن همیشه مردم مظلوم افغانستان قربانی می گردد، به صراحت حرام اعلام شده است، یک اقدام بی پیشینه و در عین حال سرنوشت ساز است.
من این اقدام تاریخی و سرنوشت ساز علمای کشور را نه تنها برای افغانستان که با توجه به نا امنی و خشونت های فزاینده و تحولات نا خوش آیند در شماری از کشور های اسلامی، برای همه جهان اسلام یک امر مهم و حیاتی می دانم.
اگرچه لازم بود چنین فتوایی به منظور مهار جنگ و خشونت و جلوگیری از خون ریزی های به ناحق، بسیار زود تر از این ها صادر می شد؛ اما حالا نیز اگر این تصمیم و فتوای مورد توافق همه علمای کشور بتواند سبب جلوگیری از خشونت های فزاینده گردیده و مخالفان مسلح دولت افغانستان را به پای میز مذاکره و تفاهم بکشاند، افغانستان شاهد یک تحول بنیادین خواهد بود.
این فتوا در یک اجلاس عمومی و با حضور بیش از دو هزار عالم دین به صراحت و به صورت متفق القول صادر شده است که درآن جنگ در برابر مردم و دولت افغانستان نا روا، حملات انتحاری و انفجار به صراحت حرام دانسته شده و تمکین نکردن به مطالبۀ مردم افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات دایمی، سر پیچی از اوامر خداوند بزرگ تلقی شده است.
اجماع علمای سراسر کشور برای صدور فتوای ناروا دانستن جنگ،حرمت حملات انتحاری، انفجاری و اجلاسی که روز گذشته در کابل برگزا رشد، به صورت خودجوش و با توجه به درک آنان از وضعیت موجود کشور صورت گرفته است نه به تشویق دولت که این نیز می تواند بیانگر درک واقع بینانه علما نسبت به وضعیت جاری کشور و ضرورت تأمین صلح باشد.
با صدور این فتوا که برمبنای نص صریح قرآن کتاب خداوند و احادیث نبوی صادر شده است، هیچ بهانه برای ادامه جنگ، انفجار، انتحار و نا امنی برای مخالفان مسلح دولت به خصوص گروه طالبان باقی نمانده و انتظار می رود که این گروه برای احترام به دین مبین اسلام و مردم مسلمان افغانستان، سرانجام دست از خشونت و افراطی گری برداشته و راه مصالحه و گفتگو را در پیش گیرند.
حکومت وحدت ملی ضمن استقبال از این فتوای مورد اتفاق همه علمای کشور و احترام به آن، به زودی تصمیم خواهد گرفت تا زمینه تطبیق این فتوا را از طریق ادارات مربوطه در سراسر کشور فراهم سازد. تصمیم حکومت مبنی بر تطبیق مفاد فتوای علما در پی اعلام نقشه راه برای صلح، دومین اقدام حکومت برای رسیدن به صلح و ختم جنگ و خون ریزی است.
سرور دانش
معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان
۱۵ جوزای ۱۳۹۷

اشتراک گذاری