بسیار خرسندم که افغانستان در زمینه حمایت از آزادی بیان، در تازه ترین رده بندی که ازسوی سازمان علمى، فرهنگی و آموزشی یونسکو صورت گرفته است، در سطح بین المللی به جایگاه معتبرتری دست یافته است.
براساس تازه ترین رده بندی که از سوی یونسکو، این ساز مان معتبر بین المللی صورت گرفته، افغانستان در پیوند به حمایت از آزادی بیان از وضعیت مربوط به منطقه سرخ بیرون آورده شده و در منطقه سبز که بیانگر بهبود وضعیت آزادی بیان می باشد، قرار داده شده است.
این اقدام ساز مان بین المللی یونسکو در تازه ترین اجلاس این سازمان صورت گرفته است که اخیرا در پاریس فرانسه برگزار شد و در آن نشست بر بنیاد رده بندی که در مورد وضعیت حمایت از آزادی بیان در کشور ها صورت گرفت، افغانستان به جایگاه بهتری در زمینه حمایت از آزادی بیان دست یافت.
اینجانب، ضمن آنکه از سازمان بین المللی یو نسکو در خصوص بیرون آوردن افغانستان از وضعیت سرخ در حمایت از آزادی بیان و قراردادن آن در منطقه سبز اظهار قدر دانی و سپاس می نمایم، این دستاورد بزرگ را برای حکومت افغانستان، فعالان علمی و فرهنگی، حامیان آزادی بیان و به خصوص جامعه رسانه ای کشور تبریک می گویم.
با اطمینان کامل گفته می توانم که این دستاورد و جایگاه تازه به دست آمده افغانستان در حمایت از آزادی بیان، بیانگر آن است که حکومت افغانستان نه تنها به تعهدات خود در حمایت از آزادی بیان و رسانه ها پایبند بوده است؛ بلکه همواره تلاش صورت گرفته تا آزادی بیان به عنوان یکی از ارزش های اساسی و معتبر در جوامع آزاد و دموکراتیک، از تعرض مصوون بماند.
حکومت وحدت ملی با تاسیس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها که توسط معاون دوم ریاست جمهوری اداره می شود، ضمن آنکه اصول و قواعد خاص از سوی این کمیته در باب مصوونیت و حمایت از رسانه ها و به تبع آن آزادی بیان وضع شده است، در این کمیته همواره تلاش صورت گرفته تا آزادی بیان و حمایت از جامعه رسانه ای کشور در وضعیت بهتری قرار گرفته و جلو تعرض به آزادی بیان گرفته شود.
جا دارد که به این مناسبت از ژورنالیستان و فعالان رسانه ای کشور که برای حمایت از آزادی بیان و اطلاع رسانی به شهروندان، بسیار قربانی داده و دربدست آوردن این جایگاه نقش برازنده داشته اند نیز سپاس گزاری نمایم.

سرور دانش
معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان
۲۱ عقرب ۱۳۹۶

اشتراک گذاری