بعد از ظهر امروز۱۲ ثور ۱۳۹۶ کمیته ملی حج فرضی به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد و در خصوص موضوعات مورد نظر تصامیم لازم اتخاذ گردید.
در کمیته ملی حج فرضی براساس اجندا، درمورد تعیین تعداد ناظمین، اعضای بعثه و مساعدین امور حج بحث و ارائه نظر صورت گرفت.
معاون رییس جمهور در این جلسه تأکید کرد که گزینش ناظمین و معلمین برای حاجیان باید از طریق یک معیار مشخص صورت گیرد تا زمینه برای افراد واجد شرایط از طریق یک رقابت شفاف فراهم گردد.
در این جلسه روی تعداد اعضای بعثه که مدیریت ارائه خدمات و برنامه ریزی حجاج را در عربستان به عهده دارند و نیز حضور و تعداد مساعدین در امور حجاج نیز از جانب اعضای کمیته ملی حج مورد بحث قرارگرفته و اعضای جلسه دیدگاه های خویش را در زمینه مطرح کرده و سرانجام طرح ارائه شده ازسوی وزارت حج، ارشاد، واوقاف مورد تأیید قرار گرفت.
معاون رییس جمهور بر ارائه خدمات مناسب و شایسته برای حاجیان افغانستان تأکید کرده و تصریح نمود که وزارت حج باید با کسب تجارب از سال های گذشته تلاش کند که در نحوۀ ارائه خدمات و رسیدگی به امور حجاج بهبودی حاصل شود.

اشتراک گذاری