جلسۀ کمیته ملی سواد آموزی، قبل از ظهر امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد. در آغاز این جلسه، وزارت معارف در خصوص تطبیق مصوبات قبلی کمیته گزارش داد گفت: در جلساتی که با ادارات ذیربط مبنی بر تطبیق اولویت های اساسی در راستای سواد آموزی داشته اند، ادارات مربوطه از هرگونه همکاری و هماهنگی دراین زمینه اطمینان داده و نمایندگان خویش را به کمیته تخنیکی معرفی کرده اند.
سپس، طرح اجباری شدن تدریجی سواد که از طرف وزارت معارف تهیه شده است، به جلسه ارائه شد و مورد بحث قرار گرفت. به گفتۀ مقام های وزارت معارف، اجباری شدن سواد که در قانون معارف نیز بدان اشاره شده است، یکی از بهترین گزینه ها در زمینه امحای بی سوادی در کشور به شما می رود.
اجباری شدن سواد برای افراد که می خواهند جوازرانندگی دریافت کنند، افرادکه برای آشپزی، صفاکاری و محافظت در ادارات استخدام می شوند و جوانان که به صفوف اردو و پولیس ملی جذب می شوند، دراین طرح گنجانده شده بود.
کمیته طرح اجباری شدن تدریجی سواد را در کل و موارد یاد شده را به خصوص، مورد برررسی قرار داده و فیصله کرد تا در زمینه اجباری شدن سواد رانندگان، کمیته تخنیکی مؤظف، ضمن آنکه بررسی های بیشتری را در این زمینه انجام دهد، طرح جامعی را در چارچوپ قوانین مربوطه آماده کرده وبه کمیته ارائه کند.
در زمینه اجباری شدن سواد برای جوانان که به اردو و پولیس ملی می پیوندند نیز فیصله شد تا ادارات مربوطه، باتوجه به ظرفیت های که دارند، برای جذب افراد باسواد، اولویت داده و طرح اجباری شدن سواد آموزی را در داخل ادارات مربوطه تطبیق کنند.
در سایر موارد این طرح فیصله شد تا کمیته تخنیکی در هماهنگی با ادارات ذیربط و قوانین مربوطه، بررسی های لازم را انجام داده و در صورت نیاز تعدیل قوانین ذیربط را بررسی کنند تا به اولویت آموزش سواد و مبارزه با بی سوادی به گونۀ اساسی تر برخورد صورت گیرد.
در این جلسه ایجاد کمیته های ولایتی و ولسوالی سواد که بخش دیگر از اجندای جلسه بود نیز مورد تأیید قرار گرفت و به وزارت معارف وظیفه داده شد تا نهادهای عضو کمیته های ولایتی و ولسوالی وظایف آن را مشخص کند. کمیته همچنین پیشنهاد وزارت معارف مبنی بر عضویت دایم ریاست تلویزیون ملی و اداره مستقل ارگانهای محلی را نیز مورد تأیید قرار داد.

اشتراک گذاری