اخبار

طرح قانون طرز تحصیل حقوق در جلسه ای به ریاست معاون دوم رئیس جمهور بازنگری شد

درجلسه ای که بعد از ظهر امروز ۲۹ سنبله ۱۳۹۶ به ریاست استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته قوانین برگزار شد، طرح قانون طرز تحصیل حقوق مورد بازنگری قرار گرفت. این جلسه به منظور بررسی نحوۀ تنفیذ احکام محاکم در قضایای مدنی، با حضور لوی ثارنوال، نماینده وزارت عدلیه، نماینده ستره محکمه […]

گزارش های تصویری