معاهدات بین المللی

موافقتنامه ضمیموی سارک در باره مبارزه با تروریزم

موافقتنامه ضمیموی سارک در باره مبارزه با تروریزم

موافقتنامه همکاری استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا

موافقتنامه همکاری استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا

تعدیل اساسنامه سازمان بین المللی

تعدیل اساسنامه سازمان بین المللی

اساسنامه مرکز بازگردانی ملکیت های فرهنگی

اساسنامه مرکز بازگردانی ملکیت های فرهنگی

الحاق افغانستان به پروتوکول مواد مخدر

الحاق افغانستان به پروتوکول مواد مخدر

پروتکل کیوتو در مورد تغییرات اقلیم

پروتکل کیوتو در مورد تغییرات اقلیم

پیمان منطقه ای سارک در مورد مبارزه با تروریزم

پیمان منطقه ای سارک در مورد مبارزه با تروریزم

تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایران در مورد مهارت های فنی و توسعه منابع انسانی

تفاهمنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایران در مورد مهارت های فنی و توسعه منابع انسانی

یادداشت تفاهم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دومینکن، و…

یادداشت تفاهم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و دومینکن، و…

چهار موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایران و معاهده دوستی با چین

چهار موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایران و معاهده دوستی با چین