قوانین برگزیده از جریده رسمی

قانون قضایای دولت

قانون کارکنان دیپلماتیک و قنسولی و اساسنامه انیستیتوت تکنالوژی معلوماتی

قانون معاشات رییس جمهور و مقامات دولتی

قانون تنظیم امور زمین داری

قانون تنظیم امور زمین داری

قانون جزای عسکری

قانون جزای عسکری

قانون کار

قانون کار

قانون مراکز اصلاح و تربیه اطفال

قانون مراکز اصلاح و تربیه اطفال

مقرره مساعدت های حقوقی

مقرره مساعدت های حقوقی

مقرره های مربوط ستره محکمه

مقرره ستره محکمه

قانون آب

قانون آب