جلسۀ کمیتۀ جندر و امور زنان، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه که بعد از ظهر یکشنبه ۲۱ اسد در قصر گلخانه صدارت برگزار شد، پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت مورد بررسی قرار گرفت و از تطبیق پروژۀ پروموت (برنامۀ […]