کمیته قوانین

جلسه کمیته قوانین کابینه برگزار شد

جلسه کمیته قوانین کابینه، بعد از ظهر روز یک شنبه ۲۷ عقرب ۱۳۹۷ به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست‌جمهور برگزار شد. در این جلسه طرح قانون تنظیم کودهای کیمیاوی و عضوی، طرح قانون علفچر و طرح تعدیل فقرۀ ۲ ماده نهم مقررۀ طرز تأسیس و ثبت احزاب سیاسی بررسی شد. مطابق آجندا ابتدا، طرح […]

جلسه کمیته قوانین کابینه برگزار شد

جلسه کمیته قوانین کابینه، بعد از ظهر روز یکشنبه ۶ عقرب ۱۳۹۷، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار و دراین جلسه طرح مقررۀ مشارکت عامه و خصوصی، طرح مقررۀ تولید و تورید مواد منفجره و طرح تعدیل برخی از مواد اساسانامه تصدی امنیتی بررسی شد. مطابق آجندا نخست، طرح مقررۀ مشارکت […]

طرح مقرره تنظیم کادر گمرکات

مقدمه طرح مقرره طرح مقرره تنظیم کادر گمرکات، به تاسی از حکم فقره (۱۲) قانون کارکنان خدمات ملکی به منظور تنظیم و شفافیت  استخدام کادر مسلکی در گمرکات کشور که توسط  کمسیون مستقل اصلاحات اداری و نماینده وزارت مالیه، اقتصاد  تدوین و وضع گردیده است. طرح  مقرره تنظیم کادر گمرکات در جلسه مورخ  ۲۴/۴/۱۳۹۷ کمیته […]

طرح مقررۀ تنظیم وظایف وزارت امور خارجه

مقدمه مقررۀ تنظیم وظایف وزارت امور خارجه، وظایف و صلاحیت‌های مختلف این وزارت را در عرصه‌های مختلف سیاسی- دیپلماتیک، معاهدات، اقتصادی، امنیتی و سرحدی، کنفرانس‌های بین‌المللی، تشریفات، قونسلی، مطبوعات و نشرات، ساختار اداری این وزارت و وظایف و صلاحیت‌های هر قسمت را مورد توجه قرار داده است. این مقرره در جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۷ کمیته قوانین […]

طرح مقررۀ تنظیم خدمات شبکۀ دیجیتلی برای تلوزیون‌ها

مقدمه نظر به کیفیت بالای شبکۀ دیجیتلی و نیز تأثیر مستقیم توسعۀ شبکۀ دیجیتلی بر بهبود شبکه‌های مخابراتی، توسعۀ شمول شبکۀ  دیجیتل و سوق دادن شبکه‌های تلوزیونی از آنالوگ به دیجیتل، در دستور کار مسئولین ارتباطات کشور قرار گرفته است. تثبیت مؤثر این هدف، نیازمند ایجاد بسترهای حقوقی لازم و تبیین شرائط و جزئیات امر […]

طرح قانون امور ذاتی سربازان

مقدمه برای ایجاد و استقرار امن و نظم عامه، وجود قوای نظامی و امنیتیِ توانمند و منسجم، ضروری می‌باشد. در سیستم نظامی و امنیتی، سربازان، به عنوان بدنۀ اصلی و اجرایی قوا، اهمیتی بنیادین دارند. انسجام و تقویت سیستم دفاعی و امنیتی کشور، مستلزم وجود سیستمی شفاف، هدفمند و مدرن برای جذب و ساماندهی حضور […]

مقرره ده گانه وزارت کار

مقدمه طرح مقرره  شورای عالی کار وجبران خسارت ناشی از کار و چند مقرره مرتبط به قانون کار که در جلسه مورخ  ۶/۲/۱۳۹۷ کمیته قوانین تحت رهبری جلالت‌مآب معاون دوم ریاست جمهوری استاد سرور دانش مورد بحث و بررسی تخنیکی واقع شده بود، مورد تایید قرار گرفت. ساختار در این مقرره ها موضوعاتی که مورد […]

طرح مقرره تنظیم امور جنگل داری مشارکتی

مقدمه طرح مقرره  تنظیم امور جنگل داری مشارکتی به اثر مکتوب شماره(۶۱۹۴ مورخ ۲۶/۱۲/ ۱۳۹۶ ) وزارت عدلیه به کمیته قوانین تحت رهبری جلالت‌مآب معاون دوم ریاست جمهوری استاد سرور دانش، مواصلت ورزیدکه در جلسه مورخ  ۲۶/۱/۱۳۹۷ کمیته قوانین مورد تایید قرار گرفت. ساختار این طرح مقرره به داخل ۵ فصل و ۳۴ ماده ترتیب […]

مسوده قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی

مقدمه طرح مسوده  قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ اسناد تقنینی، در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۷ کمیته قوانین تحت رهبری جلالت‌مآب معاون دوم ریاست جمهوری استاد سرور دانش مورد بخث و بررسی تنخیکی قرار گرفته بود. این طرح بعد از بحث و بررسی مورد تایید قرار گرفت. ساختار در این مسوده موضوعاتی چون؛ جلوگیری از […]

طرح مقرره مالکیت ذینفع

مقدمه طرح مقرره مالکیت ذینفع، در جلسه مورخ  ۱۸/۱/۱۳۹۷ کمیته قوانین مورد بحث و بررسی تخنیکی قرار گرفته و مورد تایید واقع. این طرح به داخل ۲ سفارش یگ مقدمه و چندین بند ترتیب وآماده طی مراحل قانونی شده است. ضرورت تدوین مقرره تنوع وپیچیدگی فراروی ثبت هویت و نبود مکانیزم شفاف و معیاری برای […]