کمیته قوانین

کمیته قوانین چهار سند تقنینی را تأیید کرد

جلسۀ کمیته قوانین قبل از ظهر روز سه شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزارشد. طرح قانون شرکت های دولتی، طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی، طرح ایزاد در ماده ۳۵۰ قانون اجراآت جزایی و طرح قانون مبارزه با فساد اداری در جلسه امروز این کمیته بحث […]

کمیتۀ قوانین طرح قانون معادن و قانون شاروالی‌ها را تصویب کرد

جلسۀ کمیته قوانین کابینه، بعد از ظهر یکشنبه ۱۱ سنبله، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس کمیته قوانین برگزار شد. این جلسه کمیته به بررسی طرح قانون معادن و طرح قانون شاروالی‌ها اختصاص یافته بود. نخست طرح قانون معادن به جلسه ارائه شده و در مورد ضرورت تهیه طرح یادشده […]

کمیته قوانین چندین سند تقنینی را بررسی کرد

جلسه کمیته قوانین کابینه، قبل ازظهر روز شنبه ۱۰ اسد، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه، طرح قانون جرایم نظامی، طرح قانون زون‌های خاص اقتصادی، طرح قانون شرکت توسعه زمین، طرح تعدیل قانون ثبت برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس، تعدیل برخی […]

کمیته قوانین چهار سند تقنینی را بررسی کرد

جلسۀ کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز دوشنبه ۵ سنبله به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه طرح قانون طرزتحصیل حقوق، طرح قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرائم فساد اداری، طرح ایزاد در مادۀ ۴۶۱ کد جزا و طرح تعدیل برخی از مواد قانون […]

جدول تفصیلی اسناد تقنینی بررسی شده در کمیته‌ قوانین و سایر جلسات اختصاصی تحت ریاست جلالت‌مآب استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری

جدول تفصیلی اسناد برسی شده در کمیته قوانین و جلسات اختصاصی در سال۱۳۹۷

جدول تفصیلی اسناد تقنینی بررسی شده در کمیته‌ قوانین و سایر جلسات اختصاصی تحت ریاست جلالت‌مآب استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری

جدول تفصیلی اسناد تقنینی بررسی شده در کمیته‌ قوانین و سایر جلسات اختصاصی تحت ریاست جلالت‌مآب استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری

در یک جلسۀ اختصاصی کمیتۀ قوانین چهار سند تقنینی بررسی شد

جلسه اختصاصی کمیتۀ قوانین برای بررسی چهار سند تقنینی بعد از ظهر سه شنبه ۲۳ اسد، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در صدارت برگزار شد.

جلسه کمیته قوانین برگزار شد

جلسه کمیته قوانین کابینه، بعد از ظهر روز یکشنبه ۷ اسد، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزار شد. در این جلسه طرح مقررۀ تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات، طرح تعدیل و ایزاد در مادۀ ۸ قانون پاسپورت و طرح تعدیل در برخی از مواد مقررۀ حقوق و امتیازات کادر فنی […]

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه برگزار شد

بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۷ سرطان، جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. نخست، طرح اجرای فرامین ریاست جمهوری در مورد عفو و تخفیف مجازات محبوسین و محجوزین، از سوی اداره لوی حارنوالی به جلسه ارائه شد. این طرح که […]

طرح قانون تنظیم خدمات پستی در یک جلسه اختصاصی بررسی گردید

در جلسۀ اختصاصی که قبل از ظهر روز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور برگزار شد، برخی از مواد قانون تنظیم خدمات پستی مورد دقت و بررسی مجدد قرار گرفت. طرح قانون تنظیم خدمات پستی در جلسه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مطرح و در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفت […]