کمیته قوانین

در جلسه کمیته قوانین سه سند تقنینی مورد تأیید قرار گرفت

در جلسه کمیته قوانین کابینه که بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد، سه سند تقنینی و دو طرح پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته در مورد هریک تصامیم مقتضی اتخاذ گردید. دراین جلسه کمیته، طرح قانون تطبیق بدیل های حبس و […]

کمیته قوانین کابینه قانون منع خشونت علیه زنان را به عنوان قانون مجزا از کد جزا تأیید کرد

جلسه کمیته قوانین کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار گردید. در این جلسه در مورد طرح قانون تنظیم امور ملکیت های غیر منقول دولتی، اساسنامه شرکت طبع اسناد مصئون و طرح تعدیل برخی از مواد قانون […]

اسناد تقنینی طرح شده در کمیته قوانین و کمیته عدلی و قضایی تحت رهبری جلالتمآب قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

اسناد تقنینی طرح شده در کمیته قوانین تحت رهبری جلالتمآب قانونپوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

کمیته قوانین کابینه برگزار شد

جلسه کمیته قوانین کابینه، بعد از ظهر روز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه، طرح قانون ترافیک جاده وطرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهداء و مفقودین وهمچنین طرح ایزاد در ماده ۲۴ قانون حقوق و […]

معرفی طرح مقرره غنی سازی آرد گندم وروغن‌های خوراکی

مقدمه طرح غنی مفرره غنی سازی آرد گندم وروغن‌های خوراکی به اثر مکتوب شماره(۳۶۰۳ مورخ ۳/۸/ ۱۳۹۶ ) وزارت عدلیه به کمیته قوانین تحت رهبری جلالت‌مآب معاون دوم ریاست جمهوری استاد سرور دانش، مواصلت ورزیدکه در جلسه مورخ  ۵/۹/۱۳۹۶ کمیته قوانین مورد تایید قرار گرفت. ساختار مقرره این مقرره به داخل ۱۶ فصل و ۲۸ […]

معرفی طرح قانون د افغانستان بانک

مقدمه طرح قانون دافغانستان بانک به اساس مکتوب شماره (۴۰۰۰مورخ۲۴ /۸ ۱۳۹۶ ) به کمیته قوانین تحت رهبری جلالت‌مآب محترم معاون صاحب دوم ریاست جمهوری فرستاده شده که به تاریخ ۵/۹/۱۳۹۶ در کمیته قوانین مورد بحث قرار گرفت. کمیته قوانین با ارایه اصلاحاتی، این قانون را به صورت کلی مورد تایید قرار داد. ساختار طرح […]

معرفی طرح قانون جدید تابعیت

مقدمه طرح قانون تابعیت در جلسه مورخ ۲۱ عقرب ۱۳۹۶ در جلسه کمیته قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست جلا لت مآب محترم قانونپوه استاد سرور دانش مورد تایید قرار گرفت. ساختار طرح این قانون به تاسی از حکم فقره ( ۶ ) ماده چهارم قانون اساسی بدا خل (۵) فصل و (۳۱ )  […]

معرفی طرح مقرره پرورشگاها

مقدمه مقرره پرورشگاها از سوی وزارت عدلیه بر مبنای  هدایت جلالت مآب ریس جمهور به کمیته قوانین دولت جمهوری اسلامی افغانستان مواصلت ورزیده و به تاریخ ۲۱ عقرب ۱۳۹۶ در جلسه‌ی تحت ریاست محترم قانونپوه استاد دانش مورد بحث قرار گرفته  و مورتصویب قرار گرفت. ساختار مقرره این مقرره به داخل( ۵ ) فصل و […]

معرفی طرح قانون طرز تحصیل حقوق

مقدمه طرح قانون طرزتحصیل حقوق ذریعه مکتوب نمبر ۷۲۱۰ مؤرخ ۴/۶/۱۳۹۶ به ریاست محترم دفتر معاونت دوم مقام ریاست جمهوری مواصلت ورزیده و در جلسه اختصاصی مؤرخ ۲۹/۶/۱۳۹۶ قوانین تحت ریاست جلالت مآب استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری  مورد بحث و برسی قرار گرفته و تائید گردید. ساختار طرح تدوین طرح قانون طرز […]

جلسه کمیته قوانین کابینه برگزار شد

جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یکشنبه ۳ جدی ۱۳۹۶، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه کمیته، طرح مقررۀ آرشیف اسناد سیاست خارجی، طرح مقررۀ پروژه های خطی – امتدادی و طرح تعدیل فقره(۳) ماده(۲۲) قانون اداره امور مالی و مصارف […]