کمیته قوانین

معرفی طرح قانون رسانه های همگانی

مقدمه: طرح قانون رسانه‌های همگانی به‌تأسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی افغانستان؛ به‌منظور تنظیم امور مربوط به فعالیت رسانه‌های همگانی وضع گردیده است. این طرح در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۷ کمیته قوانین جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت‌مآب استاد سرور دانش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بعد از ملاحظاتِ اصلاحی مورد […]

معرفی پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت

مقدمه یکی از زیرساخت‌های ضروری برای توسعۀ متوازن و پایدار در جوامع، توجه به ظرفیت‌های بشری و تضمین و تطبیق حقوق اجتماعی و حقوق بشر برای کلیۀ آحاد جامعه می­باشد. زنان به‌عنوان نیمی از پیکرۀ جامعه، نقشی بنیادین در ساختار اقتصادی و اجتماعی دارند. مطابق قوانین نافذۀ کشور، نظیر مواد ۴۰، ۴۱ و ۲۲ قانون […]

طرح قانون تنظیم امور ملکیت‌های وقفی در کمیته قوانین تأیید شد

جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سروردانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در جلسه کمیته قوانین طرح قانون تنظیم امور ملکیت های وقفی از جانب وزارت عدلیه ارائه شد. این طرح قانون به هدف تنظیم امور ثبت ملکیت های وقفی، فراهم نمودن زمینه […]

کمیته قوانین، طرح قانون رسانه‌های همگانی را تأیید کرد

جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یک شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷ به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه، طرح قانون رسانه‌های همگانی و طرح مقررۀ تنظیم مساعدت حقوقی بررسی شد. مطابق آجندا ابتدا، طرح قانون رسانه‌های همگانی توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه شد. این طرح […]

کنوانسیون حمل و نقل بین المللی خط آهن

مقدمه کنوانسیون حمل ونقل بین المللی خط آهن به تاسی از حکم فقره (۵) ماده (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تدوین گردیده و در جلسه اختصاصی مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت مآب استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بعد از […]

طرح قانون منع شکنجه همراه با ضمیمه شماره (۱)

مقدمه طرح قانون منع شکنجه ، به تاسی از حکم ماده (۱۰۰) قانون اساسی در جلسه ی اختصاصی مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ کمیته قوانین جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت مآب استاد سرور دانش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بعد از ملاحظات اصلاحی مورد تایید قرار گرفت. به منظور رعایت مفاد کنوانسیون علیه شکنجه و […]

طرح مقرره تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات

مقدمه طرح مقرره تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات، به تاسی از حکم ماده (۴۹) قانون حمایت از مستهلک به منظور تنظیم امور مربوط به اعلانات تجارتی اجناس و خدمات توسط ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین وزارت صنعت و تجارت تهیه شده است. طرح مذکور در جلسه‌ی مورخ ۷/۵/۱۳۹۷ کمیته قوانین کابینه جمهوری […]

طرح ضمیمه شماره (۲) قانون اصول محاکمات تجارتی

مقدمه ضمیمه شماره (۲) قانون اصول محاکات تجارتی به تاسی از حکم ماده (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تدوین و در جلسه اختصاصی مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت مآب استاد سرور دانش مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بعد از ملاحظات اصلاحی مورد تایید قرار گرفت. این […]

طرح قانون شرکت های دولتی

مقدمه قانون شرکت های دولتی، در روشنی احکام مواد دهم، یاز دهم، سیزدهم و چهار دهم قانون اساسی افغانستان به داخل ۷ فصل و ۵۱ ماده ترتیب گردیده و به تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۷ در جلسه کمیته قوانین حکومت وحدت ملی تحت ریاست جلالت مآب محترم قانونپوه استاد دانش معاون ریس جمهور و رئیس کمیته قوانین مورد […]

طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی

مقدمه قانون مشارکت عامه و خصوصی قبلا به اساس فرمان تقنینی شماره۱۰۳ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۵ نافذ و در جریده رسمی شماره ۱۲۲۸ سال ۱۳۹۵ به نشر رسیده است. اما به منظور رفع نواقص قانون قبلی و اینکه طرح جدید قانون مشارکت عامه و خصوصی از جمله تعهدات افغانستان به صندوق بین المللی پول می‌باشد، ایجاب می‌نمود […]