کمیته قوانین

طرح مقررۀ تعلیمات غیرحضوری

مقدمه گستردگی و تنوع اقلیمی کشور و عدم وجود مراکز تعلیمی در بسیاری از نقاط، به ویژه مناطق دوردست، اتخاذ تدابیر متفاوتی را برای توسعۀ آموزش و ارائۀ خدمات آموزشی به تمامی اتباع کشور، ایجاب می­نماید. با رشد و توسعۀ امکانات علمی و تخنیکی، این امر با روش‌های مختلفی از جمله استفاده از روش آموزش […]

طرح مقررۀ تحصیلات‌ عالی فوق لیسانس (ماستری و دکتورا)

مقدمه مقررۀ تحصیلات عالی فوق لیسانس (ماستری و دکتورا)، به تأسی از مادۀ پنجاه و هفتم قانون تحصیلات عالی ملکی، تدوین شده و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۷ در جلسۀ اختصاصی کمیتۀ قوانین، به ریاست معاونت دوم ریاست جمهوری جلالت‌مآب محترم استاد دانش، مطرح و به تصویب رسید. ساختار مقررۀ مزبور در چهل و یک ماده و […]

طرح قانون شرکت توسعۀ زمین

مقدمه یکی از ثروت‌های ارزشمند دولتی و ملی، اموال غیرمنقول و به ویژه زمین می باشد که توسعه و انکشاف آن، در کنار ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، باعث تقویت زیرساختهای انکشاف پایدار در جامعه می­گردد. تعدد و تنوع سازمان­های دولتیِ مسلّط بر زمین­ها، برنامه­ریزی در این عرصه را با دشواری مواجه ساخته است. از […]

طرح قانون معادن

مقدمه طرح قانون معادن که به تأسی از حکم ماده نهم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است. این قانون به تاریخ ۸/۷/۱۳۹۷ در جلسه کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت‌مآب محترم استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوی مورد بررسی قرار گرفته و تایید آن در پرنسیب حاصل شده است. ساختار رشد و […]

طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه

مقدمه طرح قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه به تأسی از احکام مواد یکصد و شانزدهم و بیست و سوم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است. این قانون به تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۷ در جلسه کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت‌مآب محترم استاد دانش مورد بررسی قرار گرفته و تایید آن در پرنسیب حاصل شده […]

طرح ضمیمه شماره (۱) کود جزا در مورد جرایم نظامی

مقدمه طرح ضمیمه شماره (۱) کود جزا در مورد جرایم نظامی به تأسی از حکم ماده بیست و هفتم قانون اساسی وضع گردیده است. این قانون به تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۷ در جلسه کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت‌مآب محترم استاد دانش مورد بررسی قرار گرفته و تایید آن در پرنسیب حاصل شده است. […]

طرح قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری

مقدمه طرح قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری، در جلسه  شماره(۱۱ مورخ ۵/۶/ ۱۳۹۷ ) کمیته قوانین تحت رهبری جلالت‌مآب معاون دوم ریاست جمهوری استاد سرور دانش، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد تایید قرار گرفت. ساختار این قانون به تاسی  از احکام مندرج موادهفتم، پنجاهم و بند (۳) ماده هفتاد […]

طرح قانون زون‎های خاص افتصادی

مقدمه قانون زون های خاص افتصادی ، در جلسه  شماره(۱۲ مورخ ۱۰/۶/ ۱۳۹۷ ) کمیته قوانین تحت رهبری جلالت‌مآب معاون دوم ریاست جمهوری استاد سرور دانش، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد تایید قرار گرفت. ساختار این قانون به تاسی از حکم مادۀ دهم و مادۀ و یکصد و چهل ودوم قانون اساسی […]

طرح قانون جرایم نظامی

مقدمه طرح  قانون جرایم نظامی، در جلسه  شماره(۱۲ مورخ ۱۰/۶/ ۱۳۹۷ ) کمیته قوانین تحت رهبری جلالت‌مآب معاون دوم ریاست جمهوری، استاد سرور دانش، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد تایید قرار گرفت. ساختار طرح قانون جرایم نظامی به تاسی از حکم ماده سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان وضع گردیده  و […]

طرح قانون مبارزه با فساد اداری

مقدمه قانون مبارزه با فساد اداری که در پنج فصل و چهل ماده تدوین گردیده است، در چند جلسه تخصصی کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست جلالت‌مآب استاد سرور دانش معاون ریاست جمهوری مورد بررسی و تدقیق قرار گرفته و در نهایت در جلسه شماره(۱۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۷) کابینه مورد تایید قرار گرفت. ساختار […]