د افغانستان د قانونونو مجموعه

قوانین نظامی و امنیتی

دانلود

قوانین مربوط به وزارت خارجه

دانلود

قوانین مواصلات و مخابرات

دانلود

قوانین انتخابات و جمعیت ها

دانلود

قوانین معادن و منابع طبیعی

دانلود

قوانین کار و خدمات ملکی

دانلود

قوانین علمی و فرهنگی

دانلود

قوانین صحت و محیط زیست

دانلود

قوانین بانکی

دانلود

قوانین مالی و گمرکی

دانلود