نړیوال تړونونه

موافقتنامه بین افغانستان و امارات متحده عربی در باره مساعدت قانونی متقابل در مسایل جنایی

موافقتنامه بین افغانستان و امارات متحده عربی در باره مساعدت قانونی متقابل در مسایل جنایی

میثاق سازمان بین المللی هوانوردی

میثاق سازمان بین المللی هوانوردی

میثاق ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری

میثاق ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری

کنوانسیون افراد دارای معلولیت

کنوانسیون افراد دارای معلولیت

کنوانسیون حداقل سن شمولیت در کار

کنوانسیون حداقل سن شمولیت در کار

کنوانسیون صحی جهان راجع به کنترل تنباکو

کنوانسیون صحی جهان راجع به کنترل تنباکو

کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان

کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان

منشور اجتماعی سارک

منشور اجتماعی سارک

موافقتنامه تاسیس سازمان انکشاف حقوق و پیمان استراتژیک با هندوستان

موافقتنامه تاسیس سازمان انکشاف حقوق و پیمان استراتژیک با هندوستان

موافقتنامه استرداد مجرمین بین افغانستان و امارات

موافقتنامه استرداد مجرمین بین افغانستان و امارات