د تابعیت د برښنايي تذکرو د ویش پروګرام د رهبرۍ کمیټه