د ځوانانو ملي پالیسۍ د تطبیق او هماهنګۍ د نظارت عالي کمېسیون